Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY , WYNAGRODZENIA

1 kwietnia 2018

Pracownik na chorobowym nie ma prawa do ekwiwalentu za urlop

182

Pracownik przebywa długo na zwolnieniu lekarskim. W czasie kuracji nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, którego z powodu leczenie nie był w stanie wykorzystać w naturze. Ostatnio zwrócił się do pracodawcy z żądaniem wypłaty ekwiwalentu w gotówce za ten niewykorzystany urlop. Czy chory pracownik ma do niego prawo?

ODPOWIEDŹ

Nie. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest jedynie w szczególnych, opisanych w przepisach prawa pracy, przypadkach. Pracownik ma do niego prawo tylko wtedy jeśli nie może wykorzystać swojego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Długi pobyt na zwolnieniu lekarskim nie jest więc powodem do wypłaty takiego ekwiwalentu.

UZASADNIENIE

W dziale siódmym ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy uregulowane są kwestie dotyczące urlopów pracowniczych. Ustawodawca zapisał w zawartych tam przepisach, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego udzielanego w naturze. Tylko jeśli pracownik w rzeczywistości skorzysta z tego uprawnienia ma szansę na wypoczynek i regenerację sił po okresie wykonywania pracy. A taki jest właśnie cel udzielenie zatrudnionemu urlopu wypoczynkowego.

Dlatego prawo pracy dopuszcza wyłącznie na zasadzie wyjątku sytuacje, w których można zastosować alternatywną formę realizacji tego uprawnienia pracowniczego. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w naturze. Taką alternatywą jest ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikowi w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.  

Niezdolność pracownika do pracy spowodowana chorobą nie pozbawia go prawa do urlopu wypoczynkowego. Przepisy jasno stanowią, że jeżeli z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie lub nie może wykorzystać części takiego urlopu, pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu wypoczynkowego w późnie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę