Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego

Artykuły | 27 kwietnia 2020 | NR 29
130

Pracownica ma małżonka, który przyjechał zza granicy i odbywa obowiązkową 14–dniową kwarantannę. Na stronie obywatel.gov.pl podano, że domownicy tej osoby również powinni odbyć taką kwarantannę. W związku z tym jak zaewidencjonować nieobecność takiego pracownika, którego mąż przyjechał zza granicy? Taka osoba nie ma zaświadczenia z sanepidu, nie ma też zwolnienia lekarskiego bo jest osobą zdrowa.

Odpowiedź

Ubezpieczonemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Podstawą do wypłaty zasiłku w tej sytuacji jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z osobą powracającą z zagranicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny.

Uzasadnienie

Osoba powracająca z zagranicy – kwarantanna
Wskutek rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie od 31 marca 2020 roku osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana:

 1. przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 305), informację o:
  a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
 2. odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Obowiązek kwarantanny jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Ważne

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon o odbywaniu kwarantanny.


W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania, wynagrodzenia chorobowe, o którym mowa w art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Oświadczenie zawiera:

 1. dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,
  a) imię i nazwisko,
  b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
  c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;
 2. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;
 3. podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie należy uzasadnić.

Osoby wspóln...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę