Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniam osobę 25 letnią, która jest zwolniona z podatku dochodowego. Obecnie pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Czy od zasiłku chorobowego powinienem odprowadzić podatek dochodowy?

Odpowiedź

Zasiłek chorobowy – tak jak inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego – nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Zatem, osobie do 26 roku życia należy od zasiłku chorobowego naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.
Dodać trzeba, że wynagrodzenie chorobowe wypłacone osobie do 26 roku życia jest objęte zwolnieniem od podatku dochodowego.

Uzasadnienie

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Jest to również wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy czy okolicznościowy, a także wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu pracy.
Źródłami przychodów są m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta bądź inne źródła. Z kolei za przychody z innych źródeł, o których mowa powyżej, uważa się min.: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia.

Ważne

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - czyli zakłady pracy, mają obowiązek jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.


Zwolnieniem od podatku dochodowego objęte są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
Przychody z umowy zlecenia w myśl art. 13 ust. 8 ustawy stanowią przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę