Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeden z pracowników od 4 stycznia do 13 stycznia 2019 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. W dniu 6 stycznia 2019 r. pracownik zmarł. Czy w tej sytuacji należy naliczyć wynagrodzenie za styczeń 2018 i do jakiego dnia? Czy należy wypłacić ostatnie wynagrodzenie i komu? Czy należą się jakieś dodatkowe świadczenia, odprawy? Czy wypłaca się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Czy wystawia się świadectwo pracy i komu się je wydaje? Czy wystawia się PIT-11 i dostarcza się żonie? Czy należy jeszcze o czymś pamiętać?

Odpowiedź

Śmierć pracownika jest tym momentem, w którym ustaje stosunek pracy. Zatem pracodawca musi dopełnić wszystkich formalności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. Powinien naliczyć należne wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wystawienie świadectwa pracy oraz rocznej informacji PIT-11. Dodatkowo należy wypłacić odprawę pośmiertną i wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń społecznych.

Uzasadnienie

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, a więc  data wygaśnięcia na świadectwie pracy musi być tożsama z data śmierci tego pracownika. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Zgodnie z art. 67 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny, o ile spełniający warunki określone w art. 68-71 tej ustawy, czyli:

 

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

  • małżonek (wdowa i wdowiec);

  • rodzice – za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

 

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.  Wielkość tego ekwiwalentu  pracodawca ustala się   w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie  niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Kolejną ważna kwestia jest wypłata odp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.