Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik został wytypowany do zwolnień grupowych. Zaskarżył wypowiedzenie złożone mu przez pracodawcę. Ten ostatni z ostrożności procesowej przyjmuje założenie, że pracownik może zostać przywrócony do pracy. Co się wtedy stanie z odprawą wypłaconą pracownikowi w ramach zwolnień grupowych?

ODPOWIEDŹ

Pracownik, który zostanie przywrócony do pracy będzie musiał zwrócić wypłaconą mu odprawę ekonomiczną czyli taką, którą otrzymał w ramach zwolnień grupowych.

UZASADNIENIE

Zasady wypłaty odpraw o charakterze ekonomicznym reguluje ustawa o zwolnieniach grupowych. Stosuje się ją do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, który rozwiązuje umowy o pracę w drodze albo ich wypowiedzenia albo porozumienia zwartego z pracownikiem jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienia te dotyczą:

  • co najmniej 10 pracowników przy stanie zatrudnienia niższym niż 100 pracowników; 10% pracowników przy stanie zatrudnienia co najmniej 100 osób jednakże mniej niż 300 pracowników; 30 pracowników, gdy u pracodawcy atrudnionych jest co najmniej 300 lub więcej pracowników (mamy wówczas do czynienia ze zwolnieniami grupowymi);

  • zwolnień indywidualnych to znaczy takich, w czasie których z pracą musi się rozstać mniejsza niż opisana powyżej liczna zatrudnionych.

W obu przypadkach zwalniani pracownicy mają prawo do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Istnieje miedzy nimi jednak zasadnicza różnica – ci, którzy rozstają się z firmą w ramach zwolnień indywidualnych mają prawo do odprawy jeżeli przyczyny leżące po stronie pracodawcy a będące powodem ich zwolnienia są jedynymi powodami uzasadniającymi wypowiedzenie umowy o pracę. Oznacza to, że ludzi wyrzucani z pracy w ramach zwolnień grupowych zachowają prawo do odprawy także wtedy, gdy są też inne – leżące poza ich pracodawcą – przyczyny zwolnienia.

WAŻNE: Wysokość odprawy zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi odpowiednio:

  • jeśli staż jest krótszy niż 2 lata – jednomiesięczne wynagrodzenie,

  • jeśli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat – dwumiesięczne wynagrodzenie,

  • jeśli pracownik był zatrudniony więcej niż 8 lat – trzymiesięczne wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to wylicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przy czym jej wysokość nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wspomagamy się Kodeksem cywilnym

Ustawa o zwolnieniach grupowych nie określa co się stanie z wypłaconą pracownikowi odprawą w sytuacji, gdy nastą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.