Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego w formie zaliczkowej to znaczy chce w tym roku skorzystać z części urlopu wypoczynkowego, do którego prawo nabędzie dopiero w przyszłym roku. Czy takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne?

Odpowiedź

Nie ma przepisów, które pozwalałyby udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego w formie zaliczkowej czyli udzielać go z urlopu przysługującego dopiero w kolejnym roku. Takie rozwiązanie możliwe jest jedynie w przypadku pracownika młodocianego, któremu udziela się urlopu wypoczynkowego w czasie ferii szkolnych nawet jeśli nie nabył jeszcze prawa do tego urlopu bądź ma od niego prawo w niewystarczającym wymiarze.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2011 r. (sygn. akt II PK 314/10) stwierdza, że: „Kodeks pracy nie przewiduje możliwości udzielania urlopu wypoczynkowego przed nabyciem prawa do tego urlopu”. W uzasadnieniu tego wyroku sąd stwierdził, że: „Urlop za dany rok kalendarzowy nie może więc zostać udzielony w roku poprzednim, jak również w roku następującym po nabyciu uprawnienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w KP, które dotyczą wyłącznie urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo (por. art. 168 k.p., przewidujący, że urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów albo po porozumieniu z pracownikiem należy udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego).

Kodeks pracy dopuszcza więc możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego później niż w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, ale nie przewiduje, że można takiego urlopu udzielić wcześniej, tzn. przed nabyciem do niego prawa, co znajduje uzasadnienie w celu urlopu wypoczynkowego, jakim jest zapewnienie pracownikowi możliwości corocznej regeneracji sił fizycznych i psychicznych. W ten sposób wyznacza się minimalną częstotliwość korzystania z uprawnień urlopowych (zasada corocznego urlopu wypoczynkowego). Urlop za dany rok kalendarzowy nie może więc zostać udzielony w roku poprzednim (por. E. Chmielek–Łubińska, [w:j R. Celeda, E. Chmielek–Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komenta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę