Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu dwóch umów zleceń, Osiąga z tego tytułu minimalną krajową. W następnym zakładzie pracy chce podpisać kolejną umowę zlecenie. Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić tą osobę dobrowolnie a do jakich obowiązkowo? Jak należałoby zgłosić taka osobę jeśli z tych dwóch zleceń nie byłoby kwoty 2600 zł? Jak wtedy należy zgłosić takiego zleceniobiorcę z tytułu kolejnego zlecenia?

Odpowiedź

Osoba, dla której umowa zlecenia stanowi jedyne źródło dochodu, podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. 
Od umów zleceń (bez względu na ilość umów) z wynagrodzeniem w sumie niższym lub równym minimalnemu wynagrodzeniu każdy zleceniodawca ma obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS–u.
Tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu nie ma obowiązku odprowadzania składek społecznych od kwot wyższych niż 2600 zł.
Zgłoszenie  do kolejnego  tytułu do ubezpieczenia następuje z podstawowymi zasadami:

  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/ zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
  • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zgłoszenie zmiany danych. 

Jeśli dwie umowy zlecenie nie osiągają minimalnego wynagrodzenia, to od trzeciej umowy zlecenie będzie także istniał obowiązek składkowy.

Uzasadnienie

Zleceniobiorca jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych: emerytalny, rentowym, wypadkowym od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. 
Dla zleceniobiorcy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zleceniobiorca będzie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, o ile zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone przez płatnika w ustawowym terminie. Terminie ten to 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia. 

Ważne

Zleceniobiorca może mieć kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych, np. dwie umowy zlecenie. 


Jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia lub tytuł do ubezpieczeń obejmuje obowiązkowo ubezpieczenie emerytalne i rentowe z innych tytułów, to zleceniobiorca podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom z pierwszej umowy oraz z kolejnej lub kolejnych umów zlecenia. 
Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z kilku umów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia. 
Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustala się dla każdego miesiąca i nie uwzględnia się podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazanej za miesiąc po ustaniu danego tytułu ubezpieczeni, tj. za miesiąc, w którym ubezpieczony nie podlegał już ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ani jeden dzień. Składki za ubezpieczonego wykazuje się kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od 30 00 (w tym miesiącu nie zachodzi bowiem zbieg z tą umową), według kolejności powstawania tytułów.

Ważne

Zleceniobiorca może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, jednak wybór ten nie może naruszać wyżej wskazanych zasad. Ubezpieczony może także dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów. 


Z umowy zlecenia, wobec której istnieje ustalony obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia za dany miesiąc powinna być ustalana odpowiednio na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z ust. 3 albo art. 18 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
Kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dokonuje się jedynie w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w razie zbiegu określonych tytułów ubezpieczeń. 

Przykład
Zleceniobiorca...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę