Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak zgodnie z prawem należy sporządzić plan urlopów w firmie? Czy jego tworzenie jest obowiązkowe?

ODPOWIEDŹ

Przysługująca pracownikowi pula dni urlopu może być wykorzystana na podstawie indywidualnego porozumienia pracownika z pracodawcą lub na podstawie planu urlopów. W przepisach dotyczących urlopów brak jest szczegółowych przepisów regulujących w sposób kompleksowy tworzenie planów urlopowych. Plan pozwala na zapewnienie normalnego toku pracy w firmie.

UZASADNIENIE

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi. Powinien on być udzielany zgodnie z planem urlopów. Kodeks pracy zawiera ogólne zasady dotyczące sporządzania planu urlopów. Pierwszą z nich jest zasada, że plan urlopów sporządza pracodawca. Kolejna stanowi, że przy ustalaniu planu urlopów uwzględnia się wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy przedsiębiorstwa. Następna zasada dotyczy urlopu na żądanie, którego nie obejmuje się planem urlopów. Regulacje kodeksowe dotycząc też sposobu ogłaszania planu w firmie – należy zrobić to w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

W przepisach nie ma natomiast regulacji dotyczących procedury tworzenia planu urlopów. W związku tym opracowując plan urlopów pracodawca musi bezwzględnie przestrzegać wymienionych zasad. Natomiast w nieuregulowanym zakresie może samodzielnie kształtować zasady tworzenia planu.

Pierwszym elementem, który pracodawca powinien sprecyzować tworząc plan urlopów jest czas, na jaki będzie on opracowany. Ponieważ brak w tym zakresie regulacji prawnych to pracodawca może zdecydować, czy plan urlopów w jego firmie będzie ustalony na cały rok czy też jego cześć. Najczęściej pracodawcy decydują się na ustalenie planu na rok kalendarzowy z kilku powodów. Jest to zasadne, ponieważ co roku z dniem 1 stycznia pracownik nabywa prawo do nowej, pełnej puli urlopowej, należnej na dany rok kalendarzowy. Ponadto tworząc plan urlopów na cały rok pracodawcy łatwiej jest dobrze zorganizować pracę firmy na cały rok, jeśli zna plany urlopowe swoich pracowników.

W przepisach brak również regulacji dotyczących terminu, w jakim należy stworzyć plan urlopów. Cała procedura opracowywania planu powinna zostać wdrożona przez pracodawcę z wyprzedzeniem pozwalającym na opracowanie jego ostatecznej wersji przed dniem, od którego będzie obowiązywał. Jeśli pracodawca zdecyduje się na plan obowiązujący od 1 stycznia powinien on być przygotowany i przekazany pracownikom przed tym dniem.

WAŻNE: Plan urlopów powinien obejmować wszystkich zatrudnionych pracowników.

W przypadku pracowników nabywających prawo do urlopu z każdym przepracowanym miesiącem (nowozatrudnieni pracownicy) plan należy stworzyć na cały rok z uwzględnieniem całego należnego im rocznego urlopu. W planie trzeba też uwzględnić pracowników powracających w ciągu roku z urlopów związanych z rodzicielstwem, a także urlop proporcjonalny pracowników zatrudnionych na czas określony.

WAŻNE: Choć to pracodawca dzięki planowi urlopów będzie mógł sprawnie organizować pracę przez cały rok, nie oznacza to, że może on sam go ustalić. Przy jego opracowywaniu konieczna jest obecność pracowników.

Wynika to z art. 163 § 1 k.p., zgodnie z brzmieniem którego, pominięcie udziału pracowników przy tworzeniu planu urlopów jest naruszeniem zasady, zgodnie z którą plan urlopów ustala pracodawca, ale biorąc pod uwagę wnioski pracowników. Aby przygotowanie planu przebiegało bez problemów pracodawca powinien poinformować pracowników o terminie, do którego oczekuje pracowniczych propozycji dotyczących terminów wykorzystania urlopów. Propozycje te powinny być szczegółowe, tj. określać konkretne daty proponowanego wypoczynku, a nie tylko okres (lato) lub miesiąc (sierpień).

Kolejną kwestią jest sposób składania przez pracowników wniosków przy sporządzaniu planu urlopów. I w tej sprawie brak kodeksowych rozwiąz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.