Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniam cudzoziemców na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę. Ważność niektórych z tych dokumentów upływa podczas trwania stanu epidemii koronawirusa. Wiem, że mimo to mogą u mnie pracować. Zastanawiam się, jak długo. Czy muszę dopełnić jakichś formalności?

ODPOWIEDŹ

Cudzoziemcy, których zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy straciły ważność w okresie stanu epidemicznego lub epidemii wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), mogą pracować w Polsce do końca 30. dnia po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Do tego czasu nie muszą mieć nowych dokumentów legalizujących ich pracę na polskim terytorium. 

UZASADNIENIE

Przedłużenie ważności zezwoleń na pracę i pracę sezonową oraz możliwość wykonywania pracy po utracie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dalej: oświadczenie) gwarantuje art. 15zzq ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Przepis ten został dodany art. 1 pkt 15 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa). 

Ważne

Zezwolenia na pracę są wydłużane z mocy prawa, czyli nie jest konieczne podejmowanie jakichkolwiek czynności przez zatrudniającego lub cudzoziemca.


Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa o promocji zatrudnienia), zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

  • wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, który w Polsce ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inną formę zorganizowanej działalności, 
  • przebywa w Polsce dłużej niż 6 miesięcy (łącznie) w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo–akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury,
  • jest delegowany do Polski przez pracodawcę zagranicznego:
    – na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu tego podmiotu albo podmiotu z nim powiązanego, zlokalizowanego w Polsce,
    – nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności w Polsce – w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),
    – na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazane wyżej.

Zezwolenie na pracę sezonową jest natomiast konieczne przy wykonywaniu prac określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1845). Jeśli termin końcowy zezwolenia wydanego w powyższych okolicznościach przypada w okresie stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2ID-19), okres jego ważności wydłuża się na mocy art. 15zzq ust. 1 specustawy do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Taki sam skutek następuje w przypadku decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub na pracę sezonową. 

Ważne

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę i pracę se...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.