Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymaliśmy od komornika tytuł wykonawczy na zajęcie wynagrodzenia pracownika tytułem spłaty zadłużenia bankowego. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Czy można dokonać potrąceni:a z wynagrodzenia tego pracownika, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Nie, od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie można dokonać potrącenia z takiego tytułu.

UZASADNIENIE

Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika określają granice potrąceń i kwota wolna od potrąceń.

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

  • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

  • w razie egzekucji innych należności (np. bankowych tytułów wykonawczych) lub

  • potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia - (art. 87 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy: dalej: k.p.).

W sytuacji tego pracownika, granice potrąceń nie będą miały zastosowania ze względu na wysokość otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. Bankowy tytuł wykonawczy uprawnia do potrącenia pracownikowi maksymalnie połowy otrzymywanego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać o sprawdzeniu kwoty wolnej od potrąceń.

Tytuł wykonawczy na spłatę zadłużenia bankowego może być potrącany z wynagrodzenia pracownika pod warunkiem, że pracownikowi pozostanie po dokonaniu potrącenia tzw. kwota wolna od potrąceń. Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świad...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę