Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy zgłasza do ZUS zleceniodawca

Artykuły | 28 września 2020 | NR 34
81

Zatrudniam w formie umowy zlecenia pracownika. Ponieważ jest to jedyne źródło utrzymania tego pracownika to opłacam składki zus i składkę zdrowotna. Pracownik zgłosił, że chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy ja jako zleceniodawca muszę zgłosić tego pracownika do ubezpieczenia chorobowego czy pracownik sam powinien zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a ja tylko przekazywałbym składki na to ubezpieczenie?
 

Odpowiedź

Jeżeli zleceniodawca jest płatnikiem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy tj. emerytalnej i rentowej oraz wypadkowej i zdrowotnej, to także on ma obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego. Podkreślić trzeba, w przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest dobrowolne, zatem tylko na wniosek zleceniobiorcy, zleceniodawca może zgłosić do ZUS ubezpieczenie chorobowe.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnikiem składek jest jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, m.in. zleceniodawca w odniesieniu do zleceniobiorcy.

Zaznaczyć trzeba, że na zgodnie z art. 8 ust. 2 a ustawy o sus za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. 

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

Natomiast, osoba zatrudniona na umowę zlecenie, objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, ubezpieczeniu chorobowemu podlega dobrowolnie. Zatem, aby przystąpić do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca musi złożyć wniosek do zleceniodawcy, o czym mówi art. 11 ust. 2 ustawy o sus.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. 

Podkreślić trzeba, że każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9b, 11, 12, 19-22, ust. 2, 2a i 2d, duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do płatnika składek, o czym mówi art. 36 § 1 ust. 1 ustawy o sus.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.