Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od przychodów z umowy zlecenia przewyższających minimalne wynagrodzenie

Artykuły | 30 października 2020 | NR 35
21

Zatrudniam osoby na umowę zlecenie i odprowadzam składki zus , zdrowotną oraz chorobową. Wynagrodzenie tych pracowników wynosi 3 000 zł brutto. Obecnie podpisałam z tymi pracownikami drugą umowę na inne pracę. Czyli pracownicy obecnie wykonują dwie umowy. Czy na podstawie oświadczenia pracowników złożonego do pierwszej umowy powinnam także potrącać składkę na ubezpieczenie chorobowe?

Odpowiedź

Nie. W przypadku umów zleceń ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, ale tylko wówczas kiedy mowa zlecenie objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Należy podkreślić, że obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym objęte są przychody z umowy zlecenia jeżeli są jedynym źródłem dochodu, a ich wysokość nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.
Zatem, jeżeli zleceniobiorcy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3000 zł, to od drugiej umowy zlecenia ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie jest obowiązkowe, co oznacza że nie będzie podlegało dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. 
Zaznaczyć także trzeba, że oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego oraz potrącania składek nie dotyczy nowej umowy zlecenia. 

Uzasadnienie

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej min. są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi. Na swój wniosek osoby, które podlegają podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, dobrowolnie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. 
Osoba, pracująca na umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy,  lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia. 
Zatem, jeżeli zleceniobiorca wykonuje jednocześnie dwie umowy zlecenia, to o obowiązku przystąpienia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na podstawie drugiej umowy decyduje wysokość uzyskanego przychodu w danym miesiącu z pierwszej umowy zlecenia, o czym mówi art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza, to że kolejna umowa zalecania stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego czy też wypadkowego , jeżeli z umów  poprzedzających kolejną umowę przychód jest niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia. 
Wobec tego, po przekroczeniu minimalnego wynagrodzenia, w związku z łączną kwotą przychodu ze wszystkich umów zleceń w danym miesiącu, zleceniobiorca będzie mógł dobrowolnie przystąpić do tychże ubezpieczeń. 
Należy zauważyć, że powyższe rozwiązanie nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego., bowiem obowiązkowo temu ubezpieczeniu podlegają osoby spełniające warunki do objęcia  ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są min. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.