Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudnienie na umowę zlecenie osoby, która skończyła szkolę średnia i chce rozpocząć studia, obarczone jest składkami ZUS i podatkiem dochodowym?

Odpowiedź

Osoby zatrudnione w formie umowy zlecenia nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Dodać trzeba, że osoby, które nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, nie podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoby do 26 roku życie zatrudnione na umowę zlecenie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. W przypadku ucznia, warunkiem niezbędnym braku obowiązku ubezpieczeniowego jest kontynuacja nauki. Do celów ubezpieczeń społecznych uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która zaliczyła kolejny rok szkolny kontynuując naukę w tej samej szkole, ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki lub dalszą naukę po zmianie szkoły rozpoczyna od 1 września. Status ucznia zachowany jest  do 30 września, jeżeli uczeń zostanie przyjęty na studia wyższe.
W myśl, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są min. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi. Niemniej osoby które zostały zatrudnione w tych formach nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
Zatem, uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Osoby te do ukończenia 26 roku życia nie są obejmowane ubezpieczeniami z tytułu umowy-zlecenia – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.
Należy także podkreślić, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają min. osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującym. 
Zauważyć trzeba, że uczeń – student zatrudniony na umowę zlecenie nie podlega obowiązkowym oraz dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym, zatem nie podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Uczeń – student może posiadać status członka rodziny ubezpieczonego.  Jeśli nie posiada wówczas uczelnia zgłasza studenta do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważne

Osoba do 26 roku życia zatrudniona na umowę zlecenie musi przedstawić zleceniodawcę zaświadczenie o przyjęciu na studia, wówczas składki nie będą obowiązkowe. Należy podkreślić, że w sytuacji przerwania nauki pojawi się obowiązek składkowy wobec ZUS.


Natomiast kwestia naliczania, pobierania i odprowadzania podatku dochodowego od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.