Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik został skierowany na szkolenie zawodowe w sobotę. Za czas szkolenia w tym dniu wyznaczyłem pracownikowi inny dzień wolny. Pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie. Zwolnienie objęło także wyznaczony przez pracodawcę dzień wolny. Czy po powrocie pracownika ze zwolnienia powinienem wyznaczyć inny dzień wolny?

Odpowiedź

Zauważyć należy udzielenie innego dnia wolnego w zamian za pracę–szkolenie w dniu wolnym ma za zadanie wyrównanie wymiaru czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym. Jednakże, ustalony wymiar czasu pracy ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zatem, nieobecność pracownika w wyznaczonym dniu wolnym od pracy z powodu choroby (w zamian za odbycie obowiązkowego szkolenia w wolną sobotę) nie wypłynie na wymiar czasu pracy w tym okresie rozliczeniowym, co oznacza że pracodawca nie będzie musiał wyznaczyć innego dnia wolnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracy pracownikowi, który ze względu na przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych, m.in. szczególne potrzeby pracodawcy wykonywał pracę (obowiązkowe szkolenie zawodowe) w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
Z powyższego wynika, że praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy  powinna być zrekompensowana udzieleniem innego dnia wolnego, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego i to niezależnie od ilości godzin zatrudnienia (szkolenia) w dniu wolnym wynikającym z rozkładu. Uprawnienie takie przysługuje nawet jeżeli praca – szkolenie odbywało się krócej np. 3 godziny. Zatem, pracownik może domagać się pełnego dnia wolnego w zamian za czas szkolenia.
Rekompensowanie pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest udzielenie innego dnia wolnego od pracy. Artykuł 1513 nie przewiduje możliwości wypłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Natomiast nieudzielenie dnia wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika z art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy.
Gdyby jednak pracodawca nie mógł udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (np. pracownik do końca okresu rozliczeniowego przebywał na zwolnieniu lekarskim) i w ten sposób doszłoby do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, wówczas pracownik – zgodnie z art. 151 § 2 k. p. – nabywa prawo do wynagrodzenia powiększonego o dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia. Jeżeli polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (czyli w sobotę) spowoduje również przekroczenie dobowej normy czasu pracy, wynagrodzenie pracownika za takie godziny zgodnie z art. 1511 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy zostanie powiększone o 50 % dodatek (innymi słowy: za pierwsze 8 godzin pracy – dodatek w wysokości 100%, zaś pozostałe godziny należy opłacić dodatkiem 50%).
W sprawie obowiązków pracodawcy w razie choroby pracownika przypadającej na dzień wolny udzielony np. za pracę w niedzielę i święto w 14 września 2016 r. zajął stanowisko Departament Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo uznało, że „w przypadku gdy zostanie wyznaczony dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, a także gdy zostanie wyznaczony dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz udzielony dzień wolny za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy i okaże się, że data takiego dnia wolnego od pracy przypadnie w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby, to nie ma podstaw do tego aby udzielić innego dn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.