Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zmiana wynagrodzenia w czasie trwania urlopu, a wynagrodzenie urlopowe

Artykuły | 30 października 2020 | NR 35
55

Pracownik do końca sierpnia 2020 roku otrzymywał 3000 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego. Od września pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 3500 zł oraz dodatek funkcyjny w kwocie 500 zł. Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 24 sierpnia do 4 września. Jak wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

Odpowiedź

Wysokość wynagrodzenia urlopowego za okres od 24 sierpnia do 31 sierpnia (6 dni roboczych) należy ustalić od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3000 zł, a za okres od 1 września do 4 września (4 dni robocze) od kwoty 4000 zł.

Uzasadnienie

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Ważne

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. 


Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. 
Na podstawie art. 173 Kodeksu pracy Minister Pracy i Polityki Socjalnej określił w rozporządzeniu z 8 stycznia 1997 roku ustalił szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 
Na mocy § 7 rozporządzenia urlopowego Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki w stałej wysokości, np. dodatek funkcyjny) uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.
Niemniej ustalając się wynagrodzenie urlopowe na podstawie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, wyłącza się poniższe składniki wynagrodzenia:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacje (nagród) jubileuszowe,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujące  z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Zgodnie z zasadą podstawową pracownikowi za czas urlopu przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zatem, jeśli zmiana płacy będzie miała miejsce przed wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego lub w trakcie jego wykorzystywania, to wynagrodzenie urlopowe należy ustalać z uwzględnieniem tych zmian. 
Zauważyć należy, że jeśli płaca zmieni się w miesiącu wykorzystywania urlopu, ale już po jego zakończeniu, to ta zmiana nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia urlopowego.
Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

 1. dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
 2. mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.