Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 sierpnia 2018

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych a ubezpieczenie obowiązkowe - 4 najczęstsze przypadki

163

U osób wykonujących w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów albo będące jednocześnie pracownikiem i prowadzące własną działalność występuje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń.

Tytułem do ubezpieczeń społecznych jest, m.in.: umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności, przebywanie na urlopie wychowawczym, pobieranie zasiłku macierzyńskiego. W materiale wyjaśniamy, na jakich zasadach osoby takie będą ubezpieczone obowiązkowo.

Osoby ubezpieczone jako pracownik

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i mające w umowie zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, które jednocześnie wykonują umowę zlecenia czy umowę o świadczenie usług (na rzecz innej firmy) albo prowadzą działalność – są obowiązkowo obejmowane ubezpieczeniami tylko ze stosunku pracy.

W przypadku osób nie mających w umowie o pracę zagwarantowanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia, bo np. pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązek ubezpieczeń społecznych zależy od podstawy wymiaru składek z tytułu stosunku pracy. Zostaną one obowiązkowo objęty ubezpieczeniami tylko na podstawie umowy o pracę, jeśli podstawa ta wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie.

Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł.

WAŻNE: Z tytułu umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług albo prowadzenia działalności ubezpieczenia społeczne w tym przypadku są dobrowolne.

Jeśli wynagrodzenie z umowy o pracę lub podstawa wymiaru składek są niższe od minimalnego wynagrodzenia pracownika, to ubezpieczenia społeczne zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług bądź prowadzenia działalności są dla niego obowiązkowe.

Obowiązkowo objętym ubezpieczeniem ze wszystkich umów jest pracownik, który zawarł ze swoim pracodawcą umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług czy umowę o dzieło albo te umowy zawarł z inną firmą, ale wykonuje je dla swojego pracodawcy.

Podobnie jest w przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński i dodatkowo pracujących na podstawie umowy o pracę. Również w tym przypadku ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe zarówno z tytułu umowy, jak i z tytułu pobierania zasiłku.

Natomiast w przypadku pracy na umowę o pracę w trakcie urlopu wychowawczego, obowiązkowe są jedynie ubezpieczenia z tytułu umowy. Z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, nie można być objętym ubezpieczeniami nawet na własny wniosek.

Osoby objęte ubezpieczeniami jako zleceniobiorcy

Dla osób wykonujących jednocześnie dwie umowy zlecenia obowiązkowe są ubezpieczenia z obu umów, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu z wcześniej zawartej umowy jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Natomiast dla osób wykonujących umowę zlecenia i prowadzących działalność gospodarczą, z tytułu której opłacasz składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązkowe są ubezpieczenia z umowy i działalności, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu z tytułu, który powstał pierwszy, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeśli podstawa ta wynosi co najmniej tyle, co minimalne wynagrodzenie, tylko z tego tytułu ubezpieczenia są obowiązkowe. Przedsiębiorca może wówczas dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiego tytułu.

WAŻNE: Przedsiębiorca wykonujący umowę zlecenia i prowadzący działalność gospodarczą, z tytułu której opłacasz składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, może zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń. Jednak podstawa wymiaru składek z wybranego tytułu nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

A jak to wygląda w przypadku osób wykonujących umowę zlecenia i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą np. jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? W tym przypadku dla przedsiębiorcy obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne z tej działalności, jeśli z tytułu umowy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od 60%...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę