Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , ZASIŁKI

1 lipca 2018

Zatrudnienie członka rodziny a zasiłek macierzyński i inne świadczenia ZUS

160

Planuję zatrudnić w o na podstawie umowy o pracę małżonka; planujemy założenie rodziny. Czy możliwe jest zawarcie umowy o pracę z małżonkiem oraz jakie będzie miało to konsekwencje na gruncie świadczeń ZUS?

ODPOWIEDŹ

Żadne przepisy nie zabraniają zatrudnić członka rodziny. Uzyskanie świadczeń z ZUS zależy od tego, czy umowa nie jest zawarta dla pozoru, tj. tylko po to by uzyskać świadczenie bez jednoczesnego świadczenia pracy przez członka rodziny.

UZASADNIENIE

Zasady zatrudniania członków rodziny są identyczne jak względem innych pracowników. W przypadku zawarcia umowy o pracę, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu pracy. Aby móc mówić o stosunku pracy, istotnym jest aby praca była świadczona przez pracownika w warunkach charakterystycznych dla tego stosunku prawnego.

Elementami typowymi dla stosunku pracy są: podporządkowanie pracownika pracodawcy, osobiste wykonywanie pracy (zawsze) w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, wykonywanie pracy na rzecz i na ryzyko pracodawcy, za wynagrodzeniem (art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Jeżeli zatem stosunek łączący przedsiębiorcę i członka jego rodziny będzie charakteryzował się tymi elementami będziemy mieli do czynienia ze stosunkiem pracy.

ZUS przed wypłatą świadczeń członkom rodziny pracodawcy, przygląda się treści umowy oraz sprawdza czy wysokość wynagrodzenia, od której uzależnione są świadczenia np. zasiłek macierzyński, odpowiada wartościom rynkowym tj. czy nie jest zawyżone.

Szczególnie bacznie ZUS przygląda się umowom, które zostały zawarte w krótkim czasie od chęci skorzystania ze świadczeń ZUS.

ZUS może zakwestionować zawarte przez strony umowy wskazując, że zostały one zawarte dla pozoru tj. wyłącznie w celu uzyskania świadczeń.

Zawarcie umowy o pracę może być celem uzyskania świadczeń ZUS. Niezbędne jest jednak faktyczne wykonywanie pracy w sposób, który odpowiada cechom danego stosunku prawnego, tj. umowy o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę