Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 marca 2018

Zasady przyznawania i wypłaty dodatkowego wynagrodzeni rocznego

135

W 2017 roku zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, pracownica na swój wniosek została przeniesiona do innej jednostki. W naszej gminie pracowała od 2011 roku do końca marca 2017. Kto jest zobowiązany do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok? Czy dodatkowe wynagrodzenie wypłaca nowy pracodawca za cały rok 2017, czy tylko za okres, od kiedy przejął pracownika? Co z okresem od początku roku do 31 marca 2017 roku?

ODPOWIEDŹ

Obaj pracodawcy mają obowiązek wypłacić pracownikowi trzynastkę w wysokości proporcjonalnej do przepracowanych u nich okresów.

UZASADNIENIE

Prawo do trzynastki pracownik nabywa również, gdy przepracuje co najmniej 6 miesięcy oraz w przypadkach tzw. szczególnych, gdy okres ten jest krótszy. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego (trzynastki) nie jest wymagane m.in. w przypadkach:

  • rozwiązania stosunku pracy w związku z przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem;

  • podjęcia zatrudnienia w wyniku przeniesienia służbowego.

Dodatkowo, w takich przypadkach, wysokość trzynastki ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.

W sytuacji opisanej w pytaniu, każdy z pracodawców powinien odrębnie ustalić uprawnienia pracownika do trzynastki.

W Państwa gminie, pracownica w 2017 r. pracowała od początku stycznia do 31 marca. Jej stosunek pracy został rozwiązany w związku z przeniesieniem do innej jednostki na podstawie art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Przepis ten dotyczy możliwości przeniesienia urzędnika samorządowego do innej jednostki organizacyjnej.

Chodzi zatem nie tylko o treść stosunku pracy, ale przede wszystkim o zmianę podmiotu zatrudniającego (pracodawcy). Mamy tu do czynienia z  rozwiązaniem dotychczasowego i nawiązaniem nowego stosunku pracy, chociaż zmiana pracodawcy w tym trybie nie powoduje przerwania ciągłości pracy. Takie przeniesienie spełnia warunki szczególne, które uprawniają pracownika do otrzymania trzynastki za przepracowanie okresu króts...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę