Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W związku z tym, że pracownik ubiegłym roku długo chorował nie zdążył wziąć urlopu wypoczynkowego. W tym roku ma już 52 dni urlopu. Czy zamiast organizować pracownikowi pracę w domu tzn. zdalną mogę wysłać pracownika bez jego zgody na zaległy urlop?

Odpowiedź

Niewykorzystany urlop w roku jego przysługiwania z dniem 1 stycznia roku następnego urlop staje się urlopem zaległym. Urlop zaległy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września następnego roku kalendarzowego. Mając na uwadze orzecznictwo sądowe pracodawca ma prawo do wysłania pracownika na urlop zaległy nawet bez jego zgody. Zatem, w obecnym czasie uzasadnionym jest wysłanie pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Co do zasady pracownik powinien więc wykorzystać urlop do końca roku kalendarzowego, w którym nabył do niego prawo.

WAŻNE: Urlop powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów. Jeżeli pracodawca nie sporządza planu urlopu – jest to możliwe w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa albo gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę – wówczas pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. 

Ustalając termin wykorzystania urlopu pracodawca obowiązany jest wziąć pod uwagę wniosek pracownika i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Zatem, pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownik wykorzystał cały przysługujący mu urlop za dany rok (z wyjątkiem tzw. urlopu na żądanie, którego nie obejmuje się planem urlopów i z którego pracownik może skorzystać bez wcześniejszego uzgadniania terminu z pracodawcą).
Kodeks pracy reguluje przypadki, kiedy przysługujący urlop wypoczynkowy może nie zostać wykorzystany w danym roku kalendarzowy. Należą do nich okoliczności:

  • przesunięcie urlopu na wniosek pracownika lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy,
  • przesunięcie urlopu, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy,
  • niemożność wykorzystania urlopu z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby
  • odwołanie pracownika z urlopu.

Powyższe okoliczności usprawiedliwiają pracodawcę za wykorzystanie przez pracownika urlopu w terminie późniejszym niż do końca danego roku kalendarzowego.
Dodać trzeba, że jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Dodatkowo, urlopem zaległym może stać się także również urlop dodatkowy, do którego pracownik nabywa prawo na podstawie przepisów szczególnych, np. dodatkowy urlop przysługujący pracownikom niepełnosprawnym. I analog...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.