Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracodawca może do regulaminu pracy wprowadzić zapis zakazujący wszystkim pracownikom ujawniania ich zarobków i to wobec wszystkich i wszędzie?

ODPOWIEDŹ

Nie, taki zapis nie tylko w regulaminie pracy, ale też we wszystkich innych wewnątrzzakładowych aktach prawnych a także w umowach o pracę jest niedopuszczalny. Nie oznacza to jednak, że prawo pracownika do ujawniania takich informacji jest nieograniczone. Niestety w przepisach prawa pracy brak jest kary za taki czyn zatrudnionego.

UZASADNIENIE

Ministerstwo Pracy w piśmie z września 2008 r. (DPR I-0712-18/ /MF/08) stwierdziło, że: „(...) pracodawca nie może zabronić pracownikowi ujawnienia swoich zarobków, a tak zwane klauzule poufności w tym względzie są niedopuszczalne. Taki zakaz jest niekorzystny dla pracownika, może on bowiem uniemożliwić ustalenie, dyskryminacji płacowej (...)”.

Podobne stanowisko zajął też Sąd Najwyższy. W wyroku z 15 lipca 2011 r. (sygn. akt I PK 12/11) uznał on, że: „(...) pracodawcy nie mogą nadużywać zasady ochrony tajności wynagrodzeń pracowniczych w celu obrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia zasady równego traktowania. Należy przy tym pamiętać, że to jednak pracownik powinien uprawdopodobnić naruszenie równego traktowania. W kwestii zaś nierównego traktowania w zakresie wynagrodzenia nie jest to możliwe bez odwołania się do wysokości wynagrodzenia innych pracowników. (...)”.

Wspomnieć też należy o wyroku SN z 26 maja 2011 r. (sygn. akt II PK 304/10) głoszącym, że ujawnienie innym pracownikom danych objętych tzw. klauzulą poufności wynagrodzeń w celu przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania oraz przejawom dyskryminacji płacowej pracowników nie stanowi ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, na co wskazuje art. 183e k.p.

WAŻNE: Nie w każdym przypadku pracownik może swobodnie informować wszystkich o swoich zarobkach. W określonych przypadkach może to naruszać interesy pracodawcy. A wtedy uznać należy, że pracownik powinien takie informacje zachować tylko dla siebie.

Pytanie brzmi czy uprawnienie pracownika do zdradzania wysokości swoich zarobków ma charakter bezwzględny, to znaczy czy zatrudniony może to robić bez żadnych ogr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.