Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 maja 2018

Za pracę w niedziele pracownik samorządowy jest rozliczany jak normalny zatrudniony

190

W jednostce administracji samorządowej pracownicy będą pracowali w niedziele, żeby przygotować bardzo ważną dla jednostki imprezę. Jak należy rozliczyć czas pracy poświęcony przez te osoby w dniu, który jest dla nich wolny od pracy?

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi samorządowemu wykonującemu pracę w niedzielę lub święto jego pracodawca ma obowiązek zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy. Jeśli z różnych względów samorządowiec nie otrzyma tej formy rekompensaty nabywa prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 §  1 pkt 1 Kodeksu pracy.

UZASADNIENIE

Ustawa o pracownikach samorządowych tylko we fragmentarycznym zakresie reguluje kwestię czasu pracy tej kategorii zatrudnionych. Ten akt prawny w zasadzie jasno i klarownie opisuje tylko zasady rekompensowania samorządowcom pracy w godzinach nadliczbowych. Sposób postępowania w tym zakresie opisany jest w art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych.

Przepis ów stanowi, że pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Niestety jeśli chodzi o pracę samorządowców w niedziele brak jest już tak jasnych regulacji.

Dlatego też w praktyce każdy kadrowiec zatrudniony w samorządzie stoi przed dylematem czy stan taki potraktować tak samo jak pracę w godzinach nadliczbowych czy raczej – odwołując się do Kodeksu pracy – udzielić osobie pracującej w niedzielę dnia wolnego od pracy rekompensującego dodatkowo wykonane zadania.

Do wyjaśnienia tych kwestii powołać się należy na art. 43 ust. 1 ustawy o pracownika samorządowych odsyłający w sprawach nieuregulowanych w tym akcie prawnym do odpowiednich przepisów Kodeksu pracy.

WAŻNE: Rekompensowanie pracy w niedzielę w przypadku pracowników samorządowych odbywa się według zasad określonych w Kodeksie pracy a nie wprost w ustawie o pracownikach samorządowych.

Moim zdaniem w przypadku pracy samorządowca w niedziele albo święto stosować należy uregulowania zawarte w art. 15111 Kodeksu pracy na co zezwala przecież cytowany powyżej art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Wspiera go też art. 5 Kodeksu pracy, stanowiący że przepisy tego aktu prawnego mają zastosowanie do wszystkich pracowników z wyjątkiem przypadków, gdy stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne. A ustaliliśmy już, że w ustawie o pracownikach samorządowych brak jest takich uregulowań.

W tej sytuacji przyjąć należy iż ustawa o pracownikach samorządowych jest przepisem szczególnym wobec Kodeksu pracy. W praktyce oznacza to, że do ustalania systemów czasu pracy pracowników samorządowych stosować należy reguły zawarte w Kodeksie pracy.

Pracownik samorządowy wykonuje więc swoje zadania z uwzględnieniem typowych norm czasu pracy przewidujących wykonywanie obowiązków służbowych przez 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin w tygodniu w przeciętnie pięciodniowy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.