Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wysokość potrącenia wynagrodzenia chorobowego na zajęcie komornika

Artykuły | 29 stycznia 2020 | NR 26
160

Spółka zatrudnia do 20 pracowników i nie wypłaca zasiłków chorobowych. Pracownik ma powyżej 50 lat a jego wynagrodzenie wynosi brutto 6076,00 zł. Otrzymuje świadczenie nieodpłatne w wysokości brutto 105,00 zł. W grudniu zachorował od 9 grudnia 2019 do 2 stycznia 2020 r., ale wcześniej też chorował 8 dni. Wynagrodzenie chorobowe brutto wyniosło 835,20 zł. Zasiłek chorobowy od 15 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. wypłaca ZUS. Pracownik ma zajęcie wynagrodzenia, które do tej pory było potrącane w 50%. Dodatkowo została mu wypłacona przed chorobą zaliczka wynagrodzenia netto 1200zł. Ostatecznie do wypłaty wyszło netto 749,64 zł (brutto zasadnicze 1417,73 + 105,00+ 835,20 wynagrodzenie chorobowe – 1417,73 zł zaliczka). Ile powinno się przekazać do komornika w tym miesiącu?

Odpowiedź

Należy zauważyć, że potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane w kolejności wymienionej w kodeksie pracy tj. 1.Na alimenty, 2. Inne niż alimenty, 3. Pobrane zaliczki 4. Kary. Zatem pracodawca z wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego musi w pierwszej kolejności zaspokajać potrącenia z innych tytułów niż alimentacyjne, a następnie wypłacone zaliczki.
Suma składników wynagrodzenia wraz z wynagrodzeniem chorobowym za grudzień wyniosła 1417,73 zł + 105 zł + 835,20 zł = 2357,93 zł. Ochroną w 2019 r. objęta była kwota 2250 zł–minimalne wynagrodzenie. Zatem 50% z kwoty 107,93 zł brutto (2357,93 zł – 2250 zł) byłoby podstawą do przekazania komornikowi czyli 53,97 zł pomniejszone o składki ZUS oraz podatek dochodowy oraz ewentualny PPK.
Pracodawca przekazując sprawę do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego powinien przekazać informację dotyczącą zajęcia wynagrodzenia przez komornika. Z chwilą zajęcia przez komornika wierzytelności z tytułu świadczeń z zasiłków, ZUS będzie realizował zajęcie komornika. 

Uzasadnienie

Ochrona wynagrodzenia
Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108.

Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej powyżej.
Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

  1. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
  2. w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych 

– do wysokości połowy wynagrodzenia.
Potrącenia z tytułów niealimentacyjnych oraz udzielonych zaliczek, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami alimentacyjnymi – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.
 

Ważne

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.


Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Kwoty wolne od potrąceń
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75% wynagrodzenia określonego w powyższy sposób – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90% wynagrodzenia określonego w powyższy sposób – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty potrącana ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Ustalenie i wypłata zasiłków
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego 
Generalnie miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Niemniej, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Prawo do zasiłku min. chorobowego i jego wysokość ustalają i wypłacają:

  1. płatnicy składek na ub...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.