Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wyrównanie dodatku stażowego w przypadku wydłużenia okresu zatrudnienia

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 24
134

Pracownik samorządowy w listopadzie 2019 r. dostarczył pracodawcy zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym. W związku z uzupełnieniem dokumentów, należało ponownie ustalić faktyczny staż pracy i dodatek za wysługę lat, tj. dotychczas staż pracy wynosił 4 lata (0%), a obecnie 11 lat (%). Czy należy wyrównać kwotę wypłaconego dodatku za wysługę lat? Za jaki okres naliczyć wyrównanie? Od jakiej podstawy – bieżącej, odrębnie dla każdego miesiąca, w którym powinien być wypłacony wyższy dodatek, według stawek wynagrodzenia, które obowiązywały w danym miesiącu?

Odpowiedź

Tak, pracownikowi samorządowemu przysługuje wyrównanie dodatku stażowego. 

Uzasadnienie

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

  1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
  2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Ważne

Okres pracy w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia bądź wysokość różnego rodzaju świadczeń ze stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę