Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W dniu 12 lutego 2018 roku pracownik uległ wypadkowi przy pracy i otrzymał zwolnienie od pracy (ZUS ZLA), wystawione w 12 lutego 2018 roku na okres do 9 marca 2018 roku. Z tym pracownikiem umowa o pracę była zawarta na czas określony od 1 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2018 roku. Za okres od 12 do 28 lutego 2018 roku wypłaciliśmy pracownikowi zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Pracownik prowadzi jednocześnie własną firmę, z tytułu której w czasie zatrudnienia jako pracownik nie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Czy jako pracodawca powinniśmy przekazywać do ZUS jakieś dokumenty w celu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia (np. ZUS Z-3)?

ODPOWIEDŹ

Po wypłacie zasiłku chorobowego za okres od 12 do 28 lutego 2018 roku z tytułu podlegania pracownika wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych (w tym ubezpieczeniu wypadkowemu), pracodawca powinien przekazać do ZUS oryginał zaświadczenia lekarskiego (ZUS ZLA), wystawionego 12 lutego 2018 r., wyjaśniając jednocześnie, że pracownik, z którym umowa o pracę wygasła z dniem 28 lutego 2018 r. posiada inny tytułu do ubezpieczeń społecznych.

W swojej dokumentacji pracodawca powinien zachować kopię zaświadczenia lekarskiego (ZUS ZLA), potwierdzonego za zgodność z oryginałem, w celu udokumentowania prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za okres trwania zatrudnienia. W związku z tym, że ewentualna wypłata zasiłku chorobowego za dalszy okres, tj. po 28 lutego 2018 r., będzie uzależniona od podlegania byłego pracownika ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie po ustaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nie ma potrzeby przesyłania do ZUS zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3.

W takim przypadku, gdy po ustaniu zatrudnienia jako pracownik, osoba ta od 1 marca 2018 r. przystąpi do ubezpieczeń społecznych jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, w celu wypłaty zasiłku chorobowego będzie płatnikiem składek na własne ubezpieczenie musiała złożyć w ZUS zaświadczenie na druku ZUS Z-3b.

UZASADNIENIE

W związku ze zdarzeniem uznanym przez pracodawcę jako wypadek przy pracy, pracownikowi przysługuje w czasie trwania zatrudnienia zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

WAŻNE: Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, a nie wynagrodzenie za czas choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, nawet gdy wynagrodzenie to nie zostało mu wypłacone nawet za żaden dzień niezdolności do pracy. Wynagrodzenie za czas choroby, przysługujące na podstawie art. 92 Kodeksu pracy przysługuje bowiem z tytułu ubezpieczenia chorobowego, a nie wypadkowego.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy w czasie trwania ubezpieczenia wypadkowego. Zasiłek chorobowy przysługuje również wtedy, gdy wypadek przy pracy miał miejsce w czasie podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu z innego tytułu. Należy wyjaśnić, że chodzi tu o sytuację, gdy ubezpieczony w dniu wypadku przy pracy ma równolegle dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych, a podlega ubezpieczeniu wypadkowemu tylko z jednego tytułu i w trakcie tego ubezpieczenia uległ wypadkowi przy pracy.

W rozpatrywanym przypadku zachodzi taka właśnie sytuacja – pracownik ulega wypadkowi przy pracy, ale ma także inny tytuł do ubezpieczeń społecznych – pozarolnicza działalność, z tytułu której w dniu wypadku, nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Jeżeli osoba ta, po ustaniu zatrudnienia jako pracownik, tj. od 1 marca 2018 r. przystąpi do ubezpieczeń społecznych, w tym do obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego, wówczas za okres od 1 do 9 marca 2018 r. będzie miała prawo do zasiłku chorobowego. Uprawnienie to wynika z pkt 8 komentarza ZUS z 14 czerwca 2016 r. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę