Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

3 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy liczy się jak wynagrodzenie urlopowe

234

Pracownik wystąpił z wnioskiem o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w czasie ostatniego miesiąca wypowiedzenia. Jak policzyć jego wynagrodzenie za ten czas?

Odpowiedź

Pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w czasie wypowiedzenia ma prawo do wynagrodzenia. Liczy się jest według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.

 

Uzasadnienie

Artykuł 362 Kodeksu pracy stanowi, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Może to nastąpić aż do upływu okresu wypowiedzenia. Ponieważ przepis ten nie zawiera żadnych ograniczeń co do rodzaju umowy o pracę, w czasie wypowiedzenia której można zatrudnionego zwolnić z obowiązku świadczenia pracy przyjąć należy iż można to rozwiązanie stosować do każdego rodzaju umowy o pracę. Nie ma też ograniczeń co do długości trwania tego zwolnienia– a to oznacza, że może ono obejmować zarówno cały czas trwania wypowiedzenia jak też tylko jego część (np. miesiąc tak jak w przypadku z pytania). Istotny jest za to fakt, że osoba korzystająca ze zwolnienia jej z obowiązku świadczenia pracy przez cały ten czas pozostaje pracownikiem ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami.

 

WAŻNE: Jeśli pracodawca na wniosek pracownika zgodzi się zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy to ma obowiązek wypłacać mu wynagrodzenie.

 

Zasady jego ustalania w takim przypadku określa § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zgodnie z treścią tego przepisu przy ustalaniu wynagrodzenia dla osoby zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy stosuje się zasady właściwe dla ustalania wynagrodzenia za urlop. Kodeks pracy stanowi, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

 

Jak to policzyć

Szczegółowy sposób obliczania wypłaty wynagrodzenia urlopowego znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zgodnie z § 7 tego aktu prawnego składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu (albo zwolnienia z obowi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.