Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik często korzysta z wyjść prywatnych w godzinach pracy. Czy dopuszczalne jest sumowanie powyższych godzin i odejmowanie ich od ogólnej liczby urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi?

Nie, choć wielu pracodawców stosuje taką praktykę u siebie w firmach powyższe rozwiązanie nie jest zgodne z prawem. Przed opuszczeniem stanowiska pracy pracownik powinien uzyskać zgodę pracodawcy. Ważne jest, że pracodawca nie musi udzielić zgody na prywatne wyjście, zależy to od jego dobrej woli. Jest on zobowiązany zwolnić i usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy tylko w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa a wyście prywatne do takich nie należy. Jednakże przepisy prawa pozwalają pracodawcy uznać wyjście prywatne za usprawiedliwione uznając, iż przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Powyższe zdarzenia powinny również znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy. Niektóre zakłady pracy stosują również dodatkowe ewidencje wyjść prywatnych co nie jest złą praktyką i w razie wątpliwości stanowi dowód opuszczenia stanowiska pracy z powodów prywatnych. Ma to o tyle znaczenie, że za nieprzepracowane godziny z powodu wyjść prywatnych pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, w myśl przepisów kodeksu pracy, iż wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną a za czas nie wykonywania pracy tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią.

Przepisy prawa oczywiście nie nakazują płacić pracodaw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.