Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Wygaśnięcie tytułu ubezpieczenia ze stosunku pracy, a kontynuacja ubezpieczenia z działalności gospodarczej

265

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej podlegał z tego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z kodem 05 70 0 0 (praca na pełen etat z wynagrodzeniem większym niż minimalna płaca) od 1 października nie pracuje już – świadczy wyłącznie pracę w firmie jednoosobowej z tym, że ostanie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zostanie mu wypłacone za m–c wrzesień do 10 października. Czy zgłoszenie ze wszystkimi składkami powinno nastąpić 1 X, czy 1 XI.18 skoro za X jeszcze „pójdą” składki z byłej firmy od wynagrodzenia większego niż minimalna płaca.

ODPOWIEDŹ

Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Obowiązek ubezpieczenia pracownika powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania stosunku pracy. Zatem pracodawca powinien wyrejestrować pracownika z ubezpieczenia z dniem 30 września.

UZASADNIENIE

Zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W omawianym przypadku obowiązek ubezpieczenia ponownie powstał z dniem 1 października.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Obowiązkowa jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE: Ubezpieczenie chorobowe u osób prowadzących działalność gospodarczą ma charakter dobrowolny. Podlega się mu od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, jednak nie wcześniej niż od dnia zgłoszenia wniosku.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS dokonywane jest na deklaracji ZUS ZUA – deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby ubezpieczonej.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są min. pracownikami, osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Za pracownika uważa się osobę pozostająca w stosunku pracy. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą, to zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców jest przedsiębiorcą. Przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zorganizowaną, zarobkową, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Osoby spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Jednakże mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów.

Jednakże, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona również dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach, np.:

 

  • pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku;

  • osoby prowadzące pozarolniczą dział...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.