Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin i ponad normę czasu pracy

Artykuły | 27 listopada 2020 | NR 36
45

Chce wprowadzić zadaniowy czas pracy w swojej firmie. Czy muszę mieć zgodę pracowników do wprowadzenia takiego systemu czasu pracy? Czy osoby zatrudnione na 1/2 etatu mogą być objęte tym systemem czasu pracy? Czy w zadaniowym systemie czasu pracy występują nadgodziny?

Odpowiedź

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. 
Zauważyć trzeba, że jeśli system zadaniowego czasu pracy zostanie wprowadzony wewnętrznym zarządzeniem pracodawcy np. regulaminem pracy, to zgoda pracowników na wprowadzenie takiego systemu pracy nie jest wymagana.
Niemniej pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy określony w art. 129 Kodeksu pracy.
Nie ma przeszkód do zatrudnienia w tym systemie pracowników niepełnoetatowych. Jednakże podkreślić trzeba, że z reguły w takim systemie pracy nie występują godziny nadliczbowe, chyba że zostaną temu pracownikowi przydzielone takie zadania, których wykonanie w normalnym czasie pracy jest niemożliwe.

Uzasadnienie

Zadaniowy system czasu pracy
W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy określony w art. 129 Kodeksu pracy. Zatem, w tym systemie czasu pracy pracodawca określa pracownikowi zadania do wykonania, przy czym nie wyznacza godzin pracy. 
System ten zakłada, że wyznaczone pracownikom zadania będą wykonywane w normalnym czasie pracy, tj. przez przeciętnie 40 godzin w tygodniu i 8 godzin dziennie. Czas niezbędny do wykonywania zadań ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem, oznacza to, że o rozkładzie swojego czasu pracy decyduje sam pracownik. Zatem, pracownik może wyznaczać sobie liczę godzin w danym dniu pracy, czas przeznaczony na przerwę w pracy, a także liczbę dni pracy.
Podkreślić trzeba, że pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, do pracy w określonym miejscu.

Wprowadzenie zmiany systemu czasu pracy na zadaniowy system czasu pracy
Zmiana system czasu pracy na system zadaniowy może odbyć się zgodnie z treścią art. 150 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. 
Zatem, do wprowadzenia nowego systemu czasu pracy konieczna jest zmiana zarządzenia wewnętrznego, w którym dany system został pierwotnie uregulowany, a co za tym idzie jeżeli pracodawca chce zmienić obowiązujący dotychczas system czasu pracy na system zadaniowy, powinien dokonać odpowiednich zmian w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy bądź też obwieszczeniu.
Zaznaczyć trzeba, że aktem wewnętrznym regulującym, m.in. system czasu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.