Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 czerwca 2018

W zakazie konkurencji nie można zabronić pracy u jakiegokolwiek pracodawcy

195

Przyjmujemy do pracy nowego informatyka. Będzie się zajmował kluczowym dla całej firmy systemem komputerowym. Zawarte w nim dane są dla nas tak cenne, że chcemy zagwarantować sobie, że ten informatyk nigdzie indziej ich nie wykorzysta. Czy w tej sytuacji możemy wpisać do jego zakazu konkurencji obowiązek nie podejmowania pracy w jakiejkolwiek innej firmie?

ODPOWIEDŹ

Nie, zawarte w zakazie konkurencji prawo do ograniczenia pracownika do nie podejmowania pracy po ustaniu zatrudnienia może obejmować tylko firmy konkurencyjne dla jego byłego pracodawcy. Zakaz pracy gdziekolwiek jest na gruncie polskiego prawa pracy niedopuszczalny.

UZASADNIENIE

Prawo pracy dopuszcza istnienie w stosunkach między pracownikiem a pracodawcą zakazu konkurencji. Może on zostać zawarty zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak też i po jego zakończeniu. Jeśli strony zawrą umowę o zakazie konkurenci w trakcie zatrudnienia to polega ona na tym, że pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

Szczegółowy zakres tego ograniczenia określa oczywiście umowa zawarta przez pracownika i pracodawcę. Dla jego funkcjonowania kluczowe znaczenie ma określenie „działalność konkurencyjna”. Jak orzekł w wyroku z 8 maja 2002 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt: I PKN 221/01): „Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej musi być odniesiony do przedmiotu działalności pracodawcy określonego w przepisach prawa lub w postanowieniach aktów założycielskich, statutów lub umów tworzących dany podmiot prawa, wobec czego umowa o zakazie konkurencji nie może zawierać postanowień, które zobowiązywałyby pracownika do niepodejmowania działalności niepokrywającej się z przedmiotem działalności pracodawcy.”

Z kolei w uzasadnieniu do tego orzeczenia stwierdzono, że (...) w myśl art. 1011 § 1 k.p. regulującego istotę zakazu konkurencji umowy tego typu polega na tym, że pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności pokrywającej się - chociażby w części - z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy, która to działalność naruszałaby interes pracodawcy lub mu zagrażała.

WAŻNE: Działania pracownika, które mogą być uznane za konkurencyjne mogą być wykonywana w różnych formach i postaciach. Może to być świadczenie na rzecz innego podmiotu pracy na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, prowadzenie interesów konkurencyjnych na własny lub cudzy rachunek (powiernictwo, pełnomocnictwo, pośrednictwo, zarząd), uczestniczenie w przedsięwzięciach konkurencyjnych lub wykonywanie w nich funkcji doradczych, posiadanie udziałów (akcji) w spółkach konkurencyjnych itp.

Nie ma jednak wątpliwości, że wprowadzenie do umowy o zakazie konkurencji obowiązku pracownika w postaci powstrzymania się od tego rodzaju działalności leży w interesie pracodawcy i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.