Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 lutego 2018

W jakim okresie przysługuje zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za pracownicę

202

Pracownica pełnoetatowa zakończyła urlop rodzicielski 10 stycznia 2018 roku. Od 11 stycznia do 16 lutego przebywa na urlopie wypoczynkowym. Ostatniego dnia stycznia otrzyma wynagrodzenie urlopowe. Od kiedy pracodawcy przysługuje zwolnienie z opłacania za niż składek na Fundusz Pracy - od lutego czy od marca?

ODPOWIEDŹ

Zwolnienie z opłacania składek na powyższe fundusze obowi¹zuje od 1 lutego 2018 r. i dotyczy wynagrodzeń uzyskanych pocz¹wszy od tego miesiąca.

UZASADNIENIE

Sk³adki na Fundusz Pracy obowi¹zkowo op³acaj¹ m.in. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za pracowników, u których podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania tzw. limitu 30-krotnoœci), wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2018 r. - 2 100 z³).

Jednak od tej zasady jest kilka wyj¹tków. Za niektórych pracowników nie trzeba bowiem tej sk³adki uiszczaæ. S¹ to m.in. pracownicy powracaj¹cy z urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego. Zwolnienie obejmuje okres 36 miesiêcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu.

Gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, uznaje siê, że jego powrót do pracy nastąpi³ po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, a nie o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.