Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

18 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Utrata prawa jazdy, a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

254

Jestem zatrudniony jako kierowca. Tak mam zapisane w umowie o pracę. W firmie wykonuje także prace kancelaryjne w czasie kiedy nie wykonuje pracy kierowcy. Z mojej winy odebrano mi prawo jazdy. Czy jak zawiadomię o tym fakcie pracodawcę, to zostanę zwolniony dyscyplinarne?

Odpowiedź

W przypadku formalnej utraty uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznym, pracodawca może na czas utraty uprawnień zmienić umowę o pracę i zatrudnić pracownika na innym etacie, nie wymagającym prawa jazdy. Oczywiście zależy, to od dobrej woli pracodawcy. Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień może przyczynić się do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Uzasadnienie

Przez uprawnienia należy rozumieć formalne upoważnienie do wykonywania zawodu (np. lekarza, kierowcy). Sąd Najwyższy w wyroku z4 listopada 2015 r. (sygn. Akt II PK) stwierdził, że: (…) przez uprawnienia wymagane do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku należy rozumieć wszystkie sformalizowane (potwierdzone dokumentami) wymagania kwalifikacyjne, bez których wykonywanie pracy na danym stanowisku jest niedopuszczalne. Prawo jazdy, to dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia określonej kategorii pojazdów min. mechanicznych. Dokument ten wydawany jest przez polskie organy państwowe.

Prawo jazdy zatrzymuje obligatoryjnie lub może zatrzymać organ określony w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub w ustawie z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w przypadkach w nich wskazanych. Decyzję o cofnięciu uprawnień wydaje starosta w przypadkach wskazanych w ustawie z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Decyzja o cofnię...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.