Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniłam pracownika i nie wiem jaki wymiar urlopu powinien mu przysługiwać. Pracownik ukończył studia wyższe magisterskie i jak twierdzi po studiach pracował dwa lata u rożnych pracodawców. Do akt osobowych załączył tylko jedno świadectwo pracy, z którego wynika, że przepracował 5 miesięcy. Jak ustalić wymiar urlopu temu pracownikowi?

Odpowiedź

Świadectwa pracy, są źródłem informacji do ustalenia uprawnień pracowniczych, w tym urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym. Zatem, na podstawie przedłożonych dokumentów należałoby ustalić wymiar urlopu. Do „stażu urlopu wypoczynkowego” należy wliczyć 8 lat studiów wyższych w sumie z 5 miesiącami pracy. Wobec czego wymiar urlopu za cały rok będzie wynosił 20 dni.
Jednakże po przedłożeniu przez pracownika brakujących dokumentów pracodawca ma obowiązek zbadania uprawnienia do urlopu pod względem m.in. przedawnienia. 

Uzasadnienie

Zgodnie z Kodeksem pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób.
W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.
Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Z żądaniem o wydanie świadectwa pracy można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia. Roszczenie o wydanie świadectwa pracy ma charakter roszczenia niemajątkowego, wynikającego ze stosunku pracy, a tym samym – na podstawie art. 291 § 1 k.p. – przedawnia się ono z upływem 3 lat.
Należy zauważyć, że świadectwo pracy jest źródłem informacji m.in. okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz innych informacji niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. 
Zatem, dokument ten jest niezbędny w celu ustalenia wymiaru urlopu pracownika jak i pozostałych dni urlopu do wykorzystania, a przed wszystkim właściwego trybu nabywania prawa do urlopu. Wobec tego w interesie pracownika jest przedstawienie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.
Należy zauważyć, że pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Natomiast prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Ważne

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.


Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawo...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.