Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik ze stażem pracy 6 lat zatrudniony na 1/2 etatu nie wykorzystał urlopu w roku ubiegłym ponieważ chorował. Pracownik wrócił do pracy po chorobowym i pracuje w wymiarze 1/4 etatu. Obecnie ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Odpowiedź

Jeśli staż pracy wraz okresami zakończonej nauki nie przekracza 10 lat, to pracownikowi przysługuje 10 dni urlopu wypoczynkowego za ubiegły rok oraz 5 dni urlopu za obecny rok. 
Jeżeli jednak staż pracy wraz z zakończonymi okresami nauki jest dłuższy niż 10 lat, to pracownikowi przysługuje za ubiegły rok 13 dni urlopu, a za bieżący rok 7 dni urlopu.

Uzasadnienie

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Należy nadmienić, że  prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego jest jednym z jego podstawowych uprawnień. Prawo to wynika również z norm wyższego rzędu tj. art. 66 ust. 2 Konstytucji RP, jak i art. 2 pkt 3 Europejskiej Karty Społecznej.
Prawo do urlopu jest także podstawową zasadą zawartą w art. 14 prawa pracy. 
Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Zauważyć trzeba, że wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony powyżej, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru podstawowego.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się min. z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.
Jeżeli jednak pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, to do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Ważne

Przy ustalaniu wymiaru urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się zasady dotyczące jego stażu pracy i wykształcenia.


Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.  Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć url...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.