Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik był na zwolnieniu lekarskim 2 miesiące. Po skończeniu zwolnienia złożył podanie o urlop wypoczynkowy. Czy powinienem skierować takiego pracownika na badania lekarskie zanim udzielę mu urlopu?

Odpowiedź

Podkreślić należy, że przepisy prawa pracy nie regulują kwestii rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie bez uprzedniego przeprowadzenia badań okresowych. Jednakże, Sąd Najwyższy w wyroku z 26 października 2016 r. sygn. akt III PK 9/16 stwierdził, że pracownik bez ważnych badań lekarskich nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego lub wziąć urlopu na żądanie po zakończeniu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Wobec tego Czytelnik powinien skierować pracownika na badania lekarskie. Po zaktualizowaniu badan lekarskich przez pracownika, pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. 

Uzasadnienie

Do ważnych obowiązków pracodawcy w sferze bhp należy przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich. Jest to obowiązek stanowiący działania prewencyjne, którego wykonanie warunkuje dopuszczenie pracownika do pracy.
Każdy pracodawca, niezależnie od typu pracodawcy oraz liczby i celu zatrudnienia pracowników, jest obowiązany do przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników jak i kandydatów na pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy. 
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Zatem brak aktualnych badań lekarskich, jest przeciwskazaniem do objęcia pracy.
Należy podkreślić, że Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określił, w drodze rozporządzenia:

  • tryb i zakres badań lekarskich oraz częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,
  • tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w niniejszej ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie,
  • zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a także wzory tych dokumentów,
  • zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  • dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną,

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowości badań lekarskich, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a także informacji umożliwiających porównanie warunków pracy u pracodawcy oraz ochrony danych osobowych osób poddanych badaniom.
Należy zauważyć, że przepisy prawa pracy nie regulują zasadności udzielenia urlopu wypoczynkowego lub na żądanie, bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni bez aktualnych badań lekarskich. Niem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę