Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Chcemy zatrudnić kogoś na zastępstwo za osobę która jest w ciąży i idzie niedługo na zwolnienie lekarskie a potem na urlop macierzyński i rodzicielski. Zastanawiam się tylko po jakim czasie nieusprawiedliwionej nieobecności można zatrudnić na zastępstwo. Czy już pierwszego dnia jak poszła na zwolnienie możemy zatrudnić inną osobę na jej zastępstwo czy trzeba odczekać jakiś czas? Jeśli ta Pani która jest w ciąży będzie na zwolnieniu lekarskim od 10 sierpnia 2020 już do końca aż do porodu a potem macierzyński to czy już od 10 sierpnia możemy zatrudniać kogoś na zastępstwo? Czy są jakieś obwarowania w tym zakresie?

Odpowiedź

Pracodawca w przypadkach, które powodują dłuższą, ale usprawiedliwioną nieobecność pracownika, spowodowaną m.in. przedłużającą się chorobą bądź urlopem macierzyńskim pracownika, może na ten czas zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności – czyli na podstawie umowy na zastępstwo. Przepisy prawa pracy nie wskazują jak długa musi być nieobecność pracownika, żeby zatrudnić pracownika na zastępstwo. W przypadku takiej umowy nie występują żadne ograniczenia dotyczące zawierania tych umów.

Uzasadnienie

W myśl art. 25 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

W przypadku umów o prace na czas określony ustawodawca w art. 251 zawarł pewne ograniczenia tj.:

 1. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech;
 2. uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w pkt 1;
 3. jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w pkt 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w pkt 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Podkreślić należy, że powyższych ograniczeń nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
  – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Dodać trzeba, że pracodawca na obowiązek zawiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas określony, gdy zatrudnienie będzie wiązało się z obiektywnymi przesłankami leżącymi po stronie pracodawcy związanymi z zaspokojeniem okresowego rzeczywistego zapotrzebowania i będzie niezbędne w świetle wszystkich okoliczności zawarcie ta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.