Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

9 sierpnia 2017

Tymczasowe aresztowanie a moment wygaśnięcia stosunku pracy

189

Pracodawca nie ma obowiązku utrzymywać zatrudnienia pracownika tymczasowo aresztowanego w nieskończoność. Zgodnie z art. 66 § 1 kodeksu pracy umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Wygaśnięcie stosunku pracy dzieje się zatem automatycznie, z mocy pracy. Wątpliwości budzi kwestia liczenia terminu początkowego i końcowego tymczasowego aresztowania.

Kodeks pracy nie reguluje terminów, w tym zakresie odsyła do odpowiedniego stosowania kodeksu cywilnego, zgodnie z którym (art. 112) termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Zgodnie z art. 265 kodeksu postępowania karnego okres tymczasowego aresztowania liczy się od dnia zatrzymania.

Piotr został zatrzymany 12 kwietnia 2009 roku (w Wielkanoc), a 14 kwietnia 2009 roku (we wtorek po Poniedziałku Wielkanocnym) sąd karny zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – od 12 kwietnia 2009 r. (czyli od dnia zatrzymania – art. 265 k.p.k.) do 11 lipca 2009 r. Tego właśnie dnia (w sobotę 11 lipca 2009 r.) Piotr opuścił areszt. Pismem z 15 lipca 2009 r., Piotr otrzymał od pracodawcy informację, że z dniem 12 lipca 2009 r. (w niedzielę) wygasł łączący go z pracodawcą stosunek pracy na podstawie art. 66 § 1 k.p. Czy stosunek pracy wygasł rzeczywiście? Czy Piotr może domagać się przywrócenia do pracy?

Pierwsza kwestia dotyczy art. 66 § 1 k.p., który przewiduje wygaśnięcie umowy o pracę nie z upływem trzech miesięcy od zastosowania wobec pracownika tymczasowego aresztowania, lecz z upływem trzech miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Jest to istotna różnica, ponieważ dla wygaśnięcia umowy o pracę, aby pracownik był nieobecny w pracy z powodu tymczasowego aresztowania przez okres pełnych trzech miesięcy. Trzymiesięczny okres nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania na ogół nie pokrywa się z trzymiesięcznym okresem tymczasowego aresztowania obliczonym na podstawie reguł wynikających z przepisów kodeksu postępowania karnego (art. 251 § 2 k.p.k., art. 263 § 1 k.p.k., art. 265 k.p.k.). Okres tymczaso...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.