Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy trzynastka wypłacona w styczniu pracownikowi gminy ma wpływ na wysokość nagrody jubileuszowej, do której pracownik nabywa prawa w marcu?

ODPOWIEDŹ

Dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego trzynastką, nie wlicza się do wynagrodzenia będącego podstawą nagrody jubileuszowej.

UZASADNIENIE

Wyłączenie to następuje zgodnie z § 6 pkt 8 w zw. z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe).

W wynagrodzeniu, które stanowi podstawę nagrody jubileuszowej, uwzględnia się zatem wynagrodzenie (zasadnicze i inne jego składniki, wypłacane periodycznie i stale) i inne świadczenia ze stosunku pracy. Nie bierze się jednak pod uwagę świadczeń wymienionych w § 6 rozporządzenia urlopowego, czyli:

  • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

  • lwynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

  • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

  • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

  • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądoweg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.