Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma ma przejściowe kłopoty finansowe, co może skutkować nieterminową wypłatą trzynastej pensji za 2017 r. Zamiast do końca stycznia 2018 r. jej wypłata może nastąpić nawet w marcu 2018 r. Jakie to będzie miało konsekwencje dla obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników?

ODPOWIEDŹ

W przypadku, gdy składniki roczne nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków, do podstawy wymiaru należy przyjąć składniki wypłacone za okres poprzedni. Jeżeli zatem trzynasta pensja za 2017 r. zostanie wypłacone w marcu 2018 r., wówczas do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków, powinna zostać przyjęta trzynasta pensja wypłacona za rok 2016.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik przed powstaniem niezdolności do pracy jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy, to podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

W podstawie wymiaru uwzględnia się również inne składniki wynagrodzenia (np. premie, dodatki, nagrody) z wyjątkiem tych składników, które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi albo umowami o pracę (u pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) przysługują za okres pobierania zasiłku.

Składnikiem uwzględnianym w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków jest tzw. trzynasta pensja przysługująca pracownikom sfery budżetowej oraz wypłacana przez niektóre inne firmy, które zawierają zapis o tym składniku wynagrodzenia w swoich przepisach płacowych.

Trzynasta pensja stanowi bowiem 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Aby wyliczyć kwotę należnego wynagrodzenia rocznego, najpierw należy ustalić podstawę jego wymiaru. Podstawę ustalenia wynagrodzenia rocznego stanowią trzy składniki:

  • otrzymane w ciągu roku wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Z uwagi na to, że trzynasta pensja jest obliczana od wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany, co oznacza jej proporcjonalne pomniejszenie również za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków, podlega ona uwzględnieniu w podstawie wymiaru tych świadczeń.

By nabyć prawo do trzynastej pensji w pełnej wysokości, trzeba u danego pracodawcy przepracować cały rok kalendarzowy. Okres pracy w dwóch różnych jednostkach sfery budżetowej nie sumuje się. Jeżeli pracownik przepracował okres krótszy, np. tylko osiem miesięcy u jednego pracodawcy, wówczas trzynastka przysługuje mu proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

Ważne: Premie, nagrody oraz inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłków, uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 5 lat jest niezdolny do pracy z powodu choroby w styczniu 2018 r. Podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2017 r. W styczniu 2018 r. pracownik otrzymał również trzynastą pensję za 2017 r. w kwocie brutto 4000 zł. Pracownik otrzymuje przychód w stałej miesięcznej wysokości 4000 zł. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy doliczyć 1/12 trzynastej pensji za 2017 r. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby wynosi 3739,23 zł.

Obliczenie wynagrodzenia:

  • 4000 zł x 12 miesięcy = 48 000 zł;

  • 48 000 zł x 13,71% = 6580,80 zł;

  • 48 000 zł – 6580,80 zł = 41 419,20 zł;

  • 41 419,20 zł : 12 miesięcy = 3451,60 zł.

  • Obliczenie 1/12 trzynastej pensji:

  • 4000 zł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę