Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 lipca 2018

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli w 2018 roku

200

Nauczyciele w każdym roku otrzymują świadczenie urlopowe. Jest ono wypłacane ze środków utworzonego w szkole zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe – w odróżnieniu od pozostałych świadczeń finansowanych z funduszu – ma charakter obligatoryjny i jest wypłacane każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w danym roku szkolnym.

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy pozostają w danym roku szkolnym w stosunku pracy. Warunkiem otrzymania świadczenia urlopowego jest sam fakt pozostawania w zatrudnieniu. Nauczyciel nabędzie zatem prawo do świadczenia, nawet jeżeli nie będzie świadczył pracy w danym roku szkolnym.

Przykład

Czy nauczyciel przebywający w danym roku na urlopie dla poratowania zdrowia ma prawo do świadczenia urlopowego?

Tak, świadczenia urlopowe przysługują zarówno nauczycielom pracującym (czynnym zawodowo), jak i nauczycielom przebywającym na urlopach (zdrowotnych czy wychowawczych). Podstawą przyznania nauczycielowi świadczenia urlopowego jest trwający stosunek pracy.

Świadczenie urlopowe wypłaca się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, który rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Nauczyciel, który pozostawał w zatrudnieniu krócej niż czas trwania roku szkolnego, nabędzie prawo do świadczenia urlopowego w wysokości zmniejszonej, proporcjonalnej do czasu zatrudnienia w danym roku szkolnym.

Świadczenie urlopowe jest również określane jako „czternasta pensja dla nauczycieli”. Pomimo nazwy nawiązującej do urlopu wypoczynkowego, związek świadczenia urlopowego z urlopem wypoczynkowym jest niewielki. Czternasta pensja jest bowiem wypłacana każdemu nauczycielowi niezależnie od wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Bezpośredni związek z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego ma jedynie dopłata do wypoczynku, która również finansowana jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na prawo nauczyciela do świadczenia urlopowego nie wpływa również podstawa nawiązania stosunku pracy.

Do świadczenia urlopowego mają prawo nauczyciele zatrudnieni:

  • na podstawie umowy o pracę i mianowania

  • na czas określony i nieokreślony

  • na zastępstwo lub na czas wykonania określonego zadania.

WAŻNE: Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w każdej z nich otrzyma świadczenie urlopowe naliczone odpowiednio do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia w danej szkole.

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli jest równa kwocie odpisu podstawowego, który wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Odpisy na ZFŚS

Podstawa naliczania

Wysokość

Na jednego pracownika - 37,5%

1185,66 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

1580,89 zł

Na jednego młodocianego:

w pierwszym roku nauki - 5%

158,09 zł

w drugim roku nauki - 6%

189,71 zł

w trzecim roku nauki - 7%

221,32 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% - do 43,75% podstawy wymiaru

197,61 zł

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki

197,61 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

237,13 zł

Na podstawie art 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2018 r. stosuje się kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 2018 r. Kwota ta wynosi 2618,10 zł.

Odpis na Fundusz dla nauczycieli ustala się jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej

WAŻNE: W 2018 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2879,91 zł, tj. 2618,10 zł x110%.

W 2018 r. podstawę wymiaru odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.