Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprawa dotyczy wypłacenia ekwiwalentu za urlop. Pracownica od czerwca jest na chorobowym, wcześniej była na macierzyńskim, rodzicielskim, teraz jest na etapie rozwiązania umowy. Jaką stawkę przyjąć do  obliczenia ekwiwalentu?

Odpowiedź


Pracownicy po powrocie do pracy po rodzicielskim w danym roku przysługuje jej cały urlop wypoczynkowy. Jednakże, z chwilą rozwiązania umowy, pracownicy będzie przysługiwał urlop proporcjonalnie do okresu pracy u obecnego pracodawcy w danym roku kalendarzowym.

Do obliczenia ekwiwalentu bierze się stałe wynagrodzenie miesięczne oraz zmienne składniki przysługujące pracownicy jakby pracowała podzielić przez obowiązujący nominalny wymiar czas pracy i ta stawkę należy pomnożyć przez liczbę godzin urlopu. Ekwiwalent należy naliczyć, ze składników w miesiącu rozwiązania umowy. Od liczby dni w danym roku należy odjąć łączną liczbę niedziel świat i dni wolnych wynikających z czasu pracy przeciętnie 5 dniowy tygodniu pracy. Wynik należy podzielić przez 12.

W roku 2020 roku współczynnik urlopowy wynosi: 366 – 52 dni niedziele – 52 dni soboty – 9 dni świat = 253:12 = 21,08 dla całego etatu. 

Uzasadnienie


Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. 

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. 

Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

  • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze
  • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

–  proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
–  proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym 
– w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Powyższy przepis  stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

  • urlopu bezpłatnego;
  • urlopu wychowawczego;
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;
  • tymczasowego aresztowania;
  • odbywania kary pozbawienia wolności;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jeżeli, powyższe zdarzenia przypadają, po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Zatem, mając na uwadze powyższe unormowania, należy podkreślić że wykorzystanie urlopów rodzicielskich nie ma wpływu na długość urlopu wypoczynkowego. Urlopy związane z rodzicielstwem nie skracają pracownicy urlopu wypoczynkowego. Zatem pracownicy przysługuje 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym.

Mając na uwadze sytuację opisaną przez Czytelnika, należy podkreślić, że pracownicy po powrocie do pracy po rodzicielskim w danym roku przysługuje jej cały urlop wypoczynkowy. Jednakże, z chwilą rozwiązania umowy, pracownicy będzie przysługiwał urlop proporcjonalnie do okresu pracy u obecnego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. 

WAŻNE:

Ze względu na fakt, że pracownica nie miała możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego (zwolnienie lekarskie) za zaległy urlop należy wypłacić ekwiwalent.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, jeżeli okresy nieobecności w pracy wymienione w art. 1552 § 1 Kodeksu pracy obejmują części miesięcy kalendarzowych, przy proporcjonalnym obniżeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, zgodnie z § 2 tego artykułu, za miesiąc uważa się łącznie 30 dni.

Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane dalej „wynag...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę