Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

4 sierpnia 2011

Rozwiązanie umowy przez pracownika w trybie dyscyplinarnym

149

Nie chcę tam ani dnia więcej spędzić, nie chcę żadnego odszkodowania. Czy przyczyną "dyscyplinarki" dla pracodawcy może być nie płacenie przez 2 lata ZUS-u?

Nie, kodeks pracy w art. 55 § 11 rzeczywiście przewiduje instytucję „dyscyplinarki” dla pracodawcy, jednakże jest ona przewidziana w sytuacji, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W opisanym w zapytaniu przykładzie nie doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika. Pracodawca nie płacąc za pracownika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych popełnia wykroczenie o którym mowa w art. 98 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. i jest to zakwalifikowane jako wykroczenie przeciwko przepisom ustawy a nie ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków w stosunku do pracownika.

Katalog podstawowych obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika zawiera kodeks pracy przede wszystkim w rozdziale I działu czwartego Kodeksu pracy zatytułowanym "obowiązki pracodawcy" i to za ich ciężkie naruszenie pracownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Sąd Najwyższy również niejednokrotnie podejmował się interpretacji przypadków uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie.

Wśród wielu wyroków do najciekawszych należą:

1. Wyrok SN z dnia 08.10.2009 r. (II PK 114/09)

  • W sprawach dotyczących zasadności rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy pracodawca naruszył podstawowy obowiązek (obowiązki) wobec pracownika, a dopiero pozytywna odpowiedź na to pytanie aktualizuje konieczność rozważenia, czy naruszenie pracodawcy miało charakter ciężki.

  • Pracodawcy nie wolno naruszać godności przysługującej pracownikowi jako jednostce ludzkiej bez względu na to, czy pracownik odczuwa zachowanie pracodawcy jako krzywdę i przeciwko niej protestuje, czy też godzi się na złe traktowanie. W związku z tym, dla stwierdzenia naruszenia godności wystarczy, jeśli w obiektywnej ocenie społecznej (ocenie rozsądnych osób trzecich) określone zachowanie danej osoby (podmiotu) narusza wartość innego człowieka.

  • Jakkolwiek dla oceny, że doszło do naruszenia godności pracownika (art. 111 k.p.) nie ma znaczenia to, czy on sam potraktował określone zachowanie osoby reprezentującej pracodawcę (np. wypowiedzi) jako godzące w jego wartość, to reakcja p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę