Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 marca 2018

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem

177

Pracownik planuje rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pracuje około roku więc obowiązuje go miesięczne wypowiedzenie, termin zakończenia umowy ma nastąpić 9 lutego 2018 roku. Jak powinno wyglądać poprawne pismo o rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (kończącej się 10 lutego 2018 roku) i z jaką datą powinno być złożone? Czy pracodawca musi odpowiedzieć na wypowiedzenie złożone przez pracownika (jeśli tak, to jaki dokument powinien sporządzić)?

ODPOWIEDŻ

Informacja o wypowiedzeniu umowy przez pracownika powinna zostać złożona pracodawcy w takiej formie (najlepiej pisemnie lub w formie elektronicznej), aby mógł on zapoznać się z jego treścią. Nie ma jednak jednego obowiązującego formularza takiego wypowiedzenia. Miesięczny termin wypowiedzenia powoduje, że termin rozwiązania umowy zawsze przypadnie na ostatni dzień miesiąca.

UZASADNIENIE

Przepisy Kodeksu pracy (art. 30 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy; dalej: k.p.), przewidują prawo rozwiązania umowy o prace z zachowaniem przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia. Z prawa do wypowiedzenia umowy o prace może skorzystać zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg z chwilą dojścia do wiadomości drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Dodatkowo, oświadczenie każdej ze stron (pracodawcy lub pracownika) o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 k.p.).

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Stosuje się tu przepisy Kodeksu cywilnego (ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), gdyż Kodeks pracy nie określa pojęcia pisemnej formy czynności prawnej. W przypadku wypowiedzenia umowy o prace przez pracownika, treść jego oświadczenia woli powinna wskazywać na fakt, że złożony pracodawcy dokument jest wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać również złożone w formie elektronicznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on-line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (postanowienie SN z 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/03, OSNC 2005, nr 1, poz. 12).

Pracodawca nie musi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.