Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem wykonywania pracy

180

Zawarliśmy 14 grudnia  2018 r. umowę o pracę z pracownikiem, określając jako planowany dzień rozpoczęcia pracy 1 marca 2019 r. ze względu na zobowiązania pracownika w dotychczasowym miejscu pracy. Nosimy się z zamiarem  zrezygnowania z tej umowy. Czy możemy ją rozwiązać? Jeśli tak to w jakim trybie? Czy w grę w ogóle wchodzi złożenie wypowiedzenia, skoro osoba z którą podpisaliśmy umowę o pracę w ogóle nie ma u nas stażu pracy?

ODPOWIEDŹ

Można rozwiązać umowę o pracę zanim pracownik rozpocznie wykonywanie pracy. Pierwszym wyborem powinno być nakłonienie pracownika do zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę o pracę.

 

Uzasadnienie

Zdarza się, że w obawie, że kandydat do pracy nie podejmie u nas zatrudnienia, decydujemy się na zawarcie umowy o pracę z odległym terminem rozpoczęcia pracy. Chociaż przepisy nie przewidują wprost takiej możliwości, to jednocześnie nigdzie nie jest wskazane, że termin zawarcia (podpisania) umowy o pracę ma być tożsamy z dniem rozpoczęcia pracy. Zatem takie działanie jest zgodne z prawem, choć ryzykowne dla pracodawcy, np. z uwagi na fakt, że nie wiemy czy w dacie planowanego rozpoczęcia wykonywania pracy pracownik będzie zdolny do wykonywania pracy.

Zgodnie z art. 30 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, umowa o pracę może być rozwiązana:

 

  • na mocy porozumienia stron;

  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), oraz

  • z upływem czasu, na który była zawarta.

 

Najkorzystniejszą z perspektywy pracodawcy metodą na rozwiązanie umowy o pracę jest porozumienie stron, i to w każdym przypadku, a nie tylko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę