Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Przy odprawach ze zwolnień grupowych bierze się pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia u pracodawcy

196

Pracownik ma dostać odprawę z tytułu zwolnień grupowych. Mamy jednak problem z ustaleniem jego zakładowego stażu pracy. Pracownik pracuje już ponad 10 lat, ale był u nas zatrudniony już wcześniej, ale to było ponad 15 lat temu. Czy musimy uwzględnić także ten poprzedni okres zatrudnienia?

Odpowiedź


Tak, przy ustalaniu zakładowego stażu pracy, od którego zależy wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych bierze się pod uwagę wszystkie okresy pracy w danym zakładzie. Nie ma znaczenia jak długie były między nimi przerwy.

Uzasadnienie


Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stanowią, że zwalnianemu na mocy tegoż aktu prawnego zatrudnionemu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  •     jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  •     dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  •     trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Ustawa ta wprowadza równocześnie ograniczenie, zgodnie z którym odprawa nie może przekraczać 15–krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia należy brać pod uwagę wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy. Dodatkowo wlicza się do nich również zatrudnienie u innego pracodawcy, ale tylko jeśli pracownik został od niego przejęty na podstawie art. 231 Kodeksu pracy albo gdy odrębne przepisy wprost stanowią, że nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika.

Choć pracownik opisany w pytaniu osiągnął ponad 8 letni staż pracy w czasie ostatniego zatrudnienia u swojego pracodawcy nie wolno pominąć także wcześniejszych okresów świadczenia przez niego pracy dla tej samej firmy – nawet jeśli nie wpłyną już one na wysokość należnej zwalnianemu odprawy.

Warto w tym miejscu zacytować uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2003 r., zgodnie z którą: „Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 k.p.) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy.” Choć orzeczenie to wprost dotyczy ustalania okresów wypowiedzenia to może jednak być stosowane także do przypadku opisanego w pytaniu.

W uzasadnieniu tej uchwały przeczytać możemy, że: „ (…) że dla r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę