Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wszystkie roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu? Czy istnieją wyjątki, kiedy można ich dochodzić po tym terminie, jeśli ich odchodzenie nadal jest zasadne?  

Odpowiedź

Prawo pracy przewiduje szereg praw i obowiązków zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Każda ze stron stosunku pracy musi respektować prawa drugiej strony, w przeciwnym razie nieprzestrzeganie tej zasady wiąże się z odpowiednimi roszczeniami prawnymi. Jednak po upływie określonego terminu dochodzenie praw wynikających ze stosunku pracy jest nieskuteczne (ulega przedawnieniu), nawet gdyby roszczenia były bezwzględnie słuszne.

UZASADNIENIe

Zgodnie z art. 120 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.) bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Chodzi tutaj o sytuacje, w których jego dochodzenie jest możliwe na drodze sądowej, tj. dzień w którym dłużnik powinien lub może już spełnić świadczenie. Na przykład, jeśli w umowie strony określiły termin zapłaty na 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy, to po jego upływie roszczenie o zapłatę staje się wymagalne. Bieg przedawnienia przerywa:

  • każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,

  • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

  • przez wszczęcie mediacji (art. 123 k.c.).

Tak więc np. zawiadomienie z sądu informację wezwaniu przez drugą stronę do próby ugodowej przedawnienia bieg przerywa i powoduje jego bieg od nowa, np. w przypadku długów już egzekwowanych bieg przedawnienia przerywa każde wszczęcie egzekucji.

Co do zasady termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy wynosi 3 lata (art. 291 k.p.). Liczy się go od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od chwili kiedy uprawniony mógł żądać jego zaspokojenia.

Roszczenia podlegające przedawnieniu:

  • roszczenie pracodawcy o zwrot kosztów szkolenia pracow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę