Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Moje pytanie dotyczy przechowywania dokumentów po naborze kandydatów z którymi nie doszło do podpisania umowy o pracę. Według JRWA przechowywanie jest 5 lat (podklasa 2110–Konkursy na stanowiska w urzędach) lecz w Internecie czytam że powinno się usunąć po trzech miesiącach (dotyczy pracowników samorządowych) ze względu na art 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Proszę o odpowiedź co zrobić z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów nie wybranych.

Odpowiedź

Ochronę danych osobowych reguluje RODO. Dane osobowe kandydatów nie przyjętych do pracy mogą być przechowywane przez 3 miesiące od wyłonienia pracowania na pretendowane stanowisko, o czym mówi ustawa o pracownikach samorządowych. Kandydaci muszą się zgodzić na przechowywanie ich dokumentacji przez ten okres. Jednakże zgodnie z zasadą ogólną dane powinny ulec zniszczeniu po wyłonieniu pracownika na oferowane stanowisko.

Uzasadnienie

Szczegółowe objaśnienia prawne dotyczące dalszego gromadzenia danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji wydał 23 stycznia 2019 r.  Ministra Cyfryzacji.
Na podstawie art. 5 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. 
Na gruncie cytowanej regulacji generalnie uznaje za niezgodne przechowywanie przez pracodawców dokumentacji kandydatów do pracy przez okres dłuższy niż czas trwania danego postępowania rekrutacyjnego oraz sugeruje usuwanie danych w momencie, w którym pracodawca zadecyduje o niezłożeniu oferty zatrudnienia pracownikowi. Jeżeli natomiast pracodawca chciałby przetwarzać takie dane przez dłuższy okres, chociażby dla potrzeb kolejnych rekrutacji, powinien mieć zgodę kandydata, o czym mówi art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych.
Minister Cyfryzacji stwierdził w objaśnieniach „Po zakończonej rekrutacji pracodawca ma prawo przechowywać dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, w celach ochrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi pojawić się w związku z prowadzoną uprzednio rekrutacją. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes niedoszłego pracodawcy, czyli ochrona przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami osoby, która nie została zatrudniona w wyniku rekrutacji, która nie została zatrudniona. Co szczególnie ważne, powołaniu się na tą przesłankę towarzyszyć powinno uprzednie przeprowadzenie testu. 
Powinien on wykazać, czy osobę, której dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu, łączy z administratorem jakaś więź oraz czy osoba taka mogła podejrzewać, że jej dane będą przetwarzane w uzasadnionym interesie. Zgodnie bowiem z motywem 47 preambuły RODO „prawnie uzasadniony interes może istnieć na przykład w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego rzecz. Aby stwierdzić istnienie prawnie uzasadnionego interesu, należałoby w każdym przypadku przeprowadzić dokładną ocenę, w tym ocenę tego, czy w czasie i w kontekście, w którym zbierane są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu”. 
Osoba, która ubiegała się o pracę bez wątpienia jest powiązana z przedsiębiorcą poprzez udział w organizowanej przez niego rekrutacji. Pomiędzy kandydatem a potencjalnym pracodawcą występuje relacja prawna, która powstaje wraz z przedłożeniem przez kandydata wniosku o zatrudnienie, wynikająca chociażby z ustawowego zakazu dyskryminacji. Kandydat nie tylko może przypuszczać, ale wręcz musi się liczyć z tym, że jego dane b...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę