Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik doniósł dokumenty aby móc starać się o dodatek stażowy. Nigdzie wcześniej nie pracował w zakładzie tylko w gosp. Naszym pracownikiem jest od maja 2018 roku. Po wyliczeniu mu dodatku stażowego ma 23 lata i 5 miesięcy pracy. Stąd moje pytanie co z jego nagroda jubileuszowa mamy mu wypłacić czy nie i co z dodatkiem stażowym mamy mu wyrównać od maja 2018?
 

Odpowiedź

Jeżeli przepisy prawa pracy oraz uregulowania wewnętrzne przewidują wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia w innych zakładach, to pracę na gospodarstwie należy traktować jako zatrudnienie w innych zakładach pracy. Analogicznie jest z nagrodą jubileuszową.
Roszczenia pracownicze w tym dodatek stażowy jak i nagroda jubileuszowa przedawniają się po 3 latach. Na chwile obecną okres przedawnienia jeszcze nie minął wobec tego pracownikowi należy uregulować dodatek stażowy i wypłacić nagrodę jubileuszową , jeżeli przepisy prawa stanowią o tym, że takie wynagrodzenia przysługują.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego staży pracy ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  2. przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  3. przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.