Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 sierpnia 2018

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

180

Ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany w ustawie z 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, które będą obowiązywały od 1 września 2018 roku. W związku z tym, konieczne stało się dostosowanie rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do nowych regulacji oraz wyzwań stawianych przed nauczycielami.

Rozporządzenie określa:

 • sposób odbywania stażu,

 • rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,

 • zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,

 • tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

 • wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego

- uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Odbywanie stażu

Projekt rozporządzenia regulują kwestie sposobu odbywania stażu, które pozostają podobne do rozwiązań obowiązujących obecnie z tą jednak różnicą, że w projekcie zaproponowano skrócenie terminu składania przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniającego efekty rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły z 30 do 7 dni.

Nowy termin, wraz z ustawowym terminem 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, w czasie którego dyrektor będzie dokonywał oceny pracy po zakończeniu stażu, pozwoli nauczycielom kończącym staż 31 maja na bezkolizyjne złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego w terminie do 30 czerwca.

Obowiązki opiekuna stażu

W projekcie doprecyzowano też obowiązki opiekuna stażu. Doprecyzowanie obowiązków opiekuna stażu Ma to na celu nie tylko usprawnienie jego pracy, ale też podkreślenie roli opiekuna stażu w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Zaproponowano skrócenie przygotowania przez opiekuna projektu oceny dorobku zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, co jest spójne z terminem składania sprawozdania przez nauczyciela. Ponadto opiekun stażu na mocy nowych przepisów powinien:

 • współpracować i wspierać nauczyciela odbywającego staż w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty

 • w szczególności zapoznawać nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej szkole w tym dokumentacją przebiegu nauczania;

 • współpracować z nauczycielem w tworzeniu planu rozwoju, w tym w doborze właściwego doskonalenia zawodowego ustalonego na podstawie: analizy słabych i mocnych stron nauczyciela oraz potrzeb szkoły;

 • wspierać nauczyciela w realizacji jego obowiązków zawodowych;

 • umożliwiać nauczycielowi uczestniczenie w prowadzonych przez siebie zajęciach, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu;

 • obserwować zajęcia nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny

 • w miesiącu;

 • doskonalić swoje umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji opiekuna stażu;

 • dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawiać z nauczycielem zajęcia prowadzone przez siebie oraz przez nauczyciela;

 • inspirować i zachęcać nauczyciela do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

W ramach oceny pracy nauczyciela oceniany będzie stopień realizacji planu rozwoju.

Opiekun stażu będzie przedstawiał dyrektorowi opinię o dorobku zawodowym nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego.

Ponadto wprowadzane w omawianym zakresie regulacje mają ułatwić dyrektorowi dokonywanie oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu.

Zdania nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego

Projekt rozporządzenia określa zadania nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, które powinny zostać zrealizowane w okresie stażu, a także wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego. Na każdym etapie rozwoju nauczyciel będzie zobligowany do przeprowadzenia i dokonania ewaluacji zajęć otwartych, w przypadku:

 • nauczyciela stażysty - co najmniej jednych dla nauczycieli szkoły;

 • nauczyciela kontraktowego - co najmniej dwóch dla nauczycieli szkoły,

 • w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela;

 • nauczyciela mianowanego - co najmniej trzech dla nauczycieli, w tym z innych szkół, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela lub nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny

(§6 – §8 projektu rozporządzenia).

Nowy zakres dokumentacji

W projekcie rozporządzenia znalazły się również przepisy określające nowy zakres...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.