Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 stycznia 2018

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla niepełnosprawnego pracownika

155

Od lutego 2018 r. planuję zatrudnić niepełnosprawnego pracownika. Wiem, że osobie takiej należy się dodatkowy urlop wypoczynkowy. Czy dla każdej osoby niepełnosprawnej obowiązują takie same zasady? Kiedy pracownikowi należy się taki urlop? Czy do przyznania dodatkowego urlopu wystarczy złożenie wniosku przez niepełnosprawnego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Prawo do dodatkowych dni urlopu nie zależy od złożenia wniosku o przyznanie takiego urlopu przez pracownika, ale od posiadania wymaganego stopnia niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) oraz od przepracowania jednego roku po uzyskaniu przez zainteresowanego orzeczenia o staopniu niepełnosprawności. Wymiar dodatkowego urlopu dla pracownika niepełnosprawnego to 10 dni.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) dodatkowe dni wolne przysługują pracownikowi niepełnosprawnemu, który ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Przesłanką nabycia prawa do pierwszego urlopu dodatkowego przez osobę niepełnosprawną jest przepracowanie jednego roku po dniu zaliczenia do jednego ze wskazanych stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).

W wyroku z 29 czerwca 2005 r. (sygn.. akt II PK 339/04) Sąd Najwyższy stwierdził, że prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu. Dzieje się tak, ponieważ ani przepisy ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ani Kodeks pracy nie uzależniają prawa do urlopu wypoczynkowego od wniosku osoby do urlopu uprawnionej. Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może – w konkretnych okolicznościach - oznaczać tylko tyle, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy. Brak winy pracodawcy nie unicestwia samego prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, może jednak mieć znaczenie przy rozpatrywaniu roszczenia o ekwiwalent pieniężny należny w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części.

Prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego gwarantuje każdemu pracownikowi ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Dla pracownika zatrudnionego na cały etat wymiar urlopu to 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni dla pracowników zatrudnionych co najmniej 10 lat.

Jak już wspomniano, oprócz urlopu w takim wymiarze osobie niepełnosprawnej zatrudnionej na pełen etat przysługuje 10 dodatkowych dni roboczych urlopu w roku kalendarzowym. Oznacza to, że n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę