Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jaki sposób pracodawca powinien zatrudnić na praktykę zawodową wojskowego w celu przystosowania go do nowego zawodu po zakończeniu służby wojskowej. - jak taka osoba powinna być oskładkowana ZUS i PIT.

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy osoba, która ma zostać przyuczona do nowego zawodu, ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia – może zawrzeć z pracodawcą umowę o praktykę absolwencką.

UZASADNIENIE

Podstawą zawarcia umowy o praktykę absolwencką jest ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Celem takiej umowy jest ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Praktykantem może być jednak osoba, która w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia i ukończyła, co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową lub szkołę zagraniczną uznaną za równorzędną polskiemu gimnazjum.

Praktyka absolwencka może być odbywana nieodpłatnie lub odpłatnie. W przypadku odpłatnej praktyki należy pamiętać, że wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego dla praktykanta nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym (w 2017 r. nie może być to kwota większa niż 4000 zł.).

Praktykant może nabyć lub posiadać status bezrobotnego, jeżeli przedstawi w urzędzie pracy umowę o praktykę absolwencką. Dodatkowo, jeżeli jego wynagrodzenie byłoby niższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017 r. niższe niż 1000 zł) - może uzyskać zasiłek dla bezrobotnych.

Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawieraną pomiędzy praktykantem a p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę